Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków
czwartek, 19 listopada 2009 16:08

 Zarządzenie Nr 72/2009

Starosty Powiatu Brzeskiego

z dnia 17 listopada 2009

 

w sprawie przeprowadzenia kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla następujących obrębów gminy: Gnojnik, Biesiadki, Gosprzydowa, Lewniowa, Uszew, Zawada Uszewska, Żerków.

 

Na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2005 DzU  Nr 240, poz. 2027 z późn.zm) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzenie I i II etapu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, lokali następujących obrębów gminy: Gnojnik, Biesiadki, Gosprzydowa, Lewniowa, Uszew, Zawada Uszewska, Żerków. 

 § 2

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków   obejmuje:

1) Założenie pełnego zakresu zbiorów danych, umożliwiających tworzenie raportów o których mowa § 22  rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU z 2001r. Nr 38, poz. 454), zwanego dalej rozporządzeniem.

2) Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych zgodnie z wymogami rozporządzenia.

3) Modyfikację danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu.

4) Poprawę funkcjonowania informatycznego systemu obsługującego bazę danych.

 Planowana do realizacji modernizacja ewidencji gruntów i budynków ma na celu dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w rozporządzeniu.

 § 3

Prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, lokali przeprowadzone zostaną w dwóch etapach:                                         

I etap z terminem wykonania do dnia 14 grudnia 2009 r. obejmuje prace:

1)  Pobranie danych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzesku wraz z przeprowadzeniem analizy możliwości i zakresu ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych.

2)  Analiza i weryfikacja danych cyfrowych powstałych w wyniku realizacji projektu ARiMR pt.:„Modernizacja i budowa baz danych Systemu identyfikacji Działek Rolnych (LPIS), w tym opracowanie postaci wektorowej danych graficznych z integracją z częścią opisową – część południowa”, mająca na celu wyeliminowanie błędów przedmiotowych w projekcie ARiMR, polegających na nieuwzględnieniu danych  z wszystkich operatów pomiarowych pozostających w zasobie PODGiK.

3)  Uzupełnienie, weryfikacja i ewentualna korekta istniejących danych ewidencyjnych w oparciu o operaty prawne znajdujące się w PODGiK, oraz wyniki wykonanych prac.

4)  Uzupełnienie i aktualizacja istniejącej numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w programie EWMAPA danymi o których mowa w pkt 2 i 3

5)  Pozyskanie danych geometrycznych budynków. 

6) Przeprowadzenie wywiadu terenowego oraz sporządzenie arkuszy danych ewidencyjnych budynków dla obrębu ewidencyjnego Zawada Uszewska (szacowana liczba budynków 472) 

II etap z terminem wykonania do dnia 30.10.2010 r. obejmuje: pozostałe prace wynikające z warunków technicznych, stanowiących załącznik do zarządzenia.

 § 4

Nadzór nad przeprowadzeniem modernizacji , o której mowa w § 1 zarządzenia,  sprawuje Geodeta Powiatowy.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz na stronach internetowych, na okres 14 dni.

 Z up. STAROSTY

(-)Stanisław Pacura

WICESTAROSTA