Ustalenie zasad szacunku gruntów - Strzelce Małe i Barczków, gmina Szczurowa.

dr inż. Andrzej Surówka

Aktywność uczestników scalenia warunkiem sprawnego zakończenia prac

techniczno - prawnych   

 

         W dniu 23 listopada 2009r. odbyły się zebrania w miejscowościach Barczków i Strzelce Małe na których uczestnicy scaleń w drodze uchwały mieli zadecydować o zasadach wykonania szacunku porównawczego gruntów. 

Na ogólną liczbę 207 uczestników scalenia w Barczkowie i 484 uczestników w Strzelcach Małych, frekwencja na zebraniach nie przekroczyła nawet 10%.

         Uchwały zapadają większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy liczby uczestników scalenia. W razie niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, za ważną uważa się uchwałę podjętą większością trzech czwartych głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie. Z przyczyn opisanych powyżej nie doszło do ustalenia zasad szacunku na obiektach scaleniowych we wsi Barczków i Strzelce Małe.

         Można postawić pytanie dlaczego wszczęte postępowania scaleniowe na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, nie przedkładają się na aktywność uczestników scalenia? Aktywność niezbędną na skuteczne przeprowadzenie prac techniczno-prawnych, zmierzających do sporządzenia optymalnego projektu scaleniowego. Szacunek porównawczy gruntów jest przecież jednym z newralgicznych etapów prac projektowo-scaleniowych.

         Z doświadczenia zawodowego wiem, że wszędzie tam gdzie wszczęcie postępowania następuje na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, istotnym jest jakim udziałem procentowym cieszy się większość uczestników. Wyrażam pogląd, że tam gdzie samorządowi lokalnemu udałoby się uzyskać akceptację 80-90%, ogólnej liczby właścicieli gospodarstw rolnych, na przeprowadzenie scalenia  to zainteresowanie postępem prac scaleniowych nie wynosiłoby mniej niż 10% jak to miało miejsce w Barczkowie czy w
Strzelcach Małych.

 

W związku z tym apeluję do Uczestników scalenia wsi Barczków i Strzelce Małe o wzięcie udziału w zebraniu zorganizowanym w II terminie, na którym zostaną przyjęte zasady szacunku porównawczego gruntów.

 

Propozycje przeprowadzenia szacunku porównawczego gruntów przedstawiło Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, obecnym Uczestnikom scalenia na zebraniach, które odbyły się w dniu 23 listopada 2009r. w Barczkowie i Strzelcach Małych. Propozycje przedstawia poniższa tabela:
 
 
 
Punkty za 1 ha
 
Tereny rolne - R
 
I
60
II
50
IIIa
45
IIIb
40
IVa
35
IVb
30
V
25
VI
20
 
Tereny Łąk i Pastwisk – Ł, Ps
 
I
60
II
48
III
43
IV
37
V
25
VI
20
Tereny budowlane
100
Tereny zadrzewione i zakrzewione
6
Drogi transportu rolnego
6
Nieużytki
2
Rowy – W
1

 

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych zaznacza jednocześnie, że z szacunku gruntów podlegają wyłączeniu:

1. Obręb ewidnecyjny Strzelce Małe, gmina Szczurowa:

  • Droga wojewódzka – dz. ewid. 50 i 174,
  • Drogi powiatowe – dz. ewid. 1140 i 35,
  • Drogi gminne asfaltowe – dz. ewid. 228, cz.238, cz.601, cz.580, cz.577,
  • Wały przeciwpowodziowe – oznaczone symbolem Tr na mapie klasyfikacji,
  • Rzeka Gróbka.

2. Obręb ewidencyjny Barczków, gmina Szczurowa:

  • Wały przeciwpowodziowe – oznaczone symbolem Tr na mapie klasyfikacji,
  • Rzeka Wisła,
  • Wody stojące - oznaczone symbolem Ws na mapie klasyfikacji,
  • Drogi gminne asfaltowe – dz. ewid. 417, 321, 160/2, 253,
  • Drogi powiatowe – dz. ewid. 107.

Naszym zdaniem: 

 

KRYTERIA WYKONANIA SZACUNKU PORÓWNAWCZEGO

W PROCEDURZE SCALENIOWEJ  GRUNTÓW

 

Scalenie lub wymianę gruntów przeprowadza się na podstawie zasady, że wartość gruntów danej nieruchomości przed i po scaleniu lub wymianie powinna być jednakowa. Pod pojęciem jednakowej wartości nieruchomości gruntowych należy rozumieć jednakową wartość użytków pod względem ich wydajności produkcyjnej, jak i jednakowy, w miarę możliwości, skład tych użytków, tzn., że w wyniku scalenia wydziela się takie grunty zamienne, których produkcja rolna będzie zbliżona pod względem rodzaju, jakości i rozmiaru tego do produkcji gospodarstwa Mówiąc o wartości nie mamy na myśli wartości absolutnej (np. ceny rynkowej ziemi), lecz wartość względną, czyli wartość ziemi wyrażonej w dowolnych jednostkach szacunkowych, pozwalającą na ustalenie właściwego stosunku zamiennego pomiędzy dowolnymi gruntami położonymi na obszarze scalenia.

Przy ustalaniu zasad szacunku porównawczego gruntów należy uwzględnić  ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ponadto należy uwzględnić gleboznawczą klasyfikacje gruntów oraz oszacować wyodrębnione klasy, przy czym stosunek zamienny wyraża się w dowolnym układzie liczbowym tak dobranym, aby matematyczny stosunek miedzy liczbami nadanymi wyodrębnionym klasom był odwrotnie proporcjonalny do stosunku zamiennego miedzy gruntami zaliczonymi do tych klas. Przy ustalaniu wartości w jednostkach szacunkowych wyodrębnionych klas należy wziąć pod uwagę nie tylko fizyko-chemiczne właściwości gleb i wydajność użytku, ale i inne cechy podnoszące lub obniżające wartość wymienną określonego konturu np. położenie gruntów, dokonane melioracje itd. Przy ustalaniu skali jednostek szacunkowych przyjmuje się takie liczby, przy których byłby zachowany odpowiedni stosunek zamienny nie tylko miedzy klasami jednego użytku, ale również między użytkami.

Na przykład ustalono, iż wyodrębnione 5 klas gruntów ornych mogą być wymienione w następującym stosunku: 1 ha klasy I można zamienić na 11/4 klasy II, lub 12/3 klasy III, lub na 2 ha klasy IV, lub na 21/2 klasy V. Wówczas przyjmuje się na przykład dla klasy I wyraża się wartość 100 jednostek szacunkowych, pozostałe klasy wyraża się odpowiednio liczbami 80, 60, 50, 40 jednostek szacunkowych. Jeżeli na tymże obszarze wyodrębnione 3 klasy łąk, których stosunek zamienny wyraża się jak 1:11/3: 2 a jeden hektar łąk klasy I odpowiadałby pod względem wartości produkcyjnej jednemu ha gruntów ornych II klasy, wówczas odpowiednie liczby w odniesieniu do łąk uszeregowałby się w sposób następujący: I klasa – 80, II klasa – 60, III klasa – 40

Przy ustalaniu klas gruntów należy posługiwać się wynikami gleboznawczej, przy czym możliwe jest zarówno łączenie poszczególnych konturów klasyfikacji w jeden kontur szacunkowy jak i dzielenie konturów klasyfikacji gleboznawczej na dwa lub więcej konturów szacunkowych.

Uczestnicy scalenia mogą sami większością głosów określać zasady szacunku porównawczego lub uznać grunty za równowarte, jeżeli w skład obszaru scalenia a organ przeprowadzający scalenia uzna że szacunek taki nie jest sprzeczny z interesami wszystkich podmiotów własnościowych.

 

Opracowano w Wydziale Geodezji, Katrografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzesku, na podstawie: Geodezja rolna”, Marian Frelek, Walery Fedorowski, Emil Nowosielski, Warszawa 1970.Załączniki do artykułu "Aktywność uczestników scalenia warunkiem sprawnego zakończenia prac techniczno - prawnych":