Pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo, misją Portalu Geodety Powiatu Brzeskiego jest między innymi rozpowszechnianie wiedzy z zakresu geodezji i kartografii wśród właścicieli nieruchomości, jak i podmiotów wykonawstwa geodezyjnego. Cel ten, w istotny sposób związany z strategią zbliżenia urzędu do Mieszkańców, jest osiągany poprzez publikację w ogólnodostępnej sieci internetowej, w pełni rzetelnych i obiektywnych informacji o sprawach związanych z problematyką techniczno-prawną dotyczącą ewidencji gruntów i budynków, generowania numerycznych map zasadniczych i ewidencyjnych, scaleń i wymian gruntów, ochrony gruntów rolnych i leśnych.

W naszym przekonaniu, istotnym narzędziem do osiągnięcia wspomnianego celu, jest budowa miejsca, w którym każda osoba poszukująca pomocy w problemie dotyczącym materii geodezyjnej i kartograficznej, może zadać pytanie, wyrazić wątpliwość lub sformułować sugestię. Dołożymy wszelkich starań, by wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom w tej materii, by każde z pytań znalazło swą odpowiedź, by każda wątpliwość została wyjaśniona. Przesłane sugestie, dotyczące aktywności powiatowych służb geodezyjnych, będą służyć usprawnieniu pracy urzędu, w służbie mieszkańcom Powiatu Brzeskiego.

Pytania, wątpliwości i sugestie proszę przesyłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Nasze odpowiedzi i stanowiska będziemy prezentować w zakładce „Pytania i odpowiedzi”. Dzięki temu schematowi stworzymy pełną bazę informacji, z której będzie mogła czerpać każda kolejna osoba odwiedzająca nasz Portal, szukająca pomocy w podobnym problemie.     


1. Pytanie z dnia 18.10.2015 r.:

W nawiązaniu do Pani wystąpienia na stronie internetowej www.geodezja.powiatbrzeski.pl na temat Analizy strukturalne katastrów gruntownych uprzejmie proszę o informację na jaki przepis prawa mogłabym się powołać chcąc żądać uznania przez Sąd granicy katastralnej pomiędzy nieruchomością mojej Mamy nr działki X (nr parcel katastralnych pb. 41, pgr 215, 216, 217, 219, 221, 222, 223, 224, cz.213, cz.214, cz.211, cz.212, cz.220) obręb: a nieruchomością nr działki  Y (nr parcel katastralnych pb. 176, pgr: 195/4, 210, 211/2, 212/2, 218) obręb: W. W Sądzie toczy się sprawa z powództwa Sąsiadki o naruszenie własności, biegły sądowy geodeta okazał granicę katastralną i ewidencyjną, ma przygotować dokumenty Sądowi. My nie chcemy wyznaczania przez Sąd żadnej nowej wspólnej granicy tylko uznania granicy katastralnej, dlatego poszukujemy poparcia naszego żądania w przepisach prawa. Zdaję sobie sprawę, iż nasza miejscowość jest poza Państwa powiatem ale widząc iż jest Pani specjalistą w sprawie postanowiłam zadać Pani powyższe zapytanie licząc na odpowiedź.

Odpowiedź:

Postępowanie rozgraniczeniowe prowadzone przez sąd powszechny ma na celu ustalenie jak daleko sięga prawo własności właściciela. Podstawowym przepisem materialnoprawnym, opisującym instytucje rozgraniczenia nieruchomości jest art. 153 ustawy Kodeks Cywilny, w którym kolejność przytoczonych kryteriów nie jest przypadkowa i musi być w postępowaniu rozgraniczeniowym zachowana. Odnosząc się wprost do pytania, jakie Pani zadała – odpowiadam, że bez znajomości akt sprawy, zebranych dokumentów oraz opinii biegłego sądowego nie sposób zająć jednoznacznego stanowiska. Problematyka poruszona przez Panią dotyczy kwestii dotyczących ustalania zasięgu własności przez sąd. Sąd w sprawach geodezyjnych przeważnie opiera się w swoich rozstrzygnięciach na opinii biegłego sądowego geodety w zakresie geodezji i kartografii. Biegli sądowi geodeci, pomiary jak i opinie wykonują na podstawie obowiązujących regulatorów prawnych. Podstawowymi normami są: wspomniany wcześniej art. 153 KC, Rozdział 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy a w szczególności § 3-5 rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 1999 r., Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 1999 roku Nr 45. poz. 453 z późn. zm). W paragrafie 5 ust. 1 lit. b ustawodawca wskazuje, że w określonej sytuacji podstawą ustalenia przebiegu granicy mogą być mapy katastralne.

Z poważaniem:                        

Elżbieta Wąs – p.o. Kierownika Referatu Administracyjnych Postępowań Katastralnych Wydziału Geodezji i Kartografii.

2. Pytanie z dnia 12.01.2011 r., godz. 12:19.

Co oznaczają zamieszczone na mapie ewidencyjnej symbole B-PsIV, PsIV ?

Odpowiedź:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r. nr 38, poz. 454, oraz definicjami zawartymi w Załączniku nr 6 do ww. rozporządzenia, symbol:

      a) B-PsIV – oznacza klasoużytek „grunty rolne zabudowane”, tj. pastwisko trwałe, o klasie gleboznawczej gruntu IV, na którym zostały wzniesione budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolnej, nie wyłączając produkcji rybnej, oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu (kotłownie, komórki, garaże, szopy, stodoły, wiaty, spichlerze, budynki inwentarskie, place składowe i manewrowe w obrębie zabudowy itp.), a także zajęte pod ogródki przydomowe w gospodarstwach rolnych.

      b) PsIV – oznacza użytek gruntowy „pastwisko trwałe”, tj. grunt pokryty podobną jak na łąkach roślinnością, z reguły wypasane, o klasie gleboznawczej gruntu IV.

Bożena Łucarz, Podinspektor w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

3. Pytanie z dnia 12.01.2011 r., godz. 12:19.

Kto egzekwuje od właściciela należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej ?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.), właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta. W związku z powyższym między innymi decyzje naliczające opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wydaje starosta.

Bożena Łucarz, Podinspektor w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

4. Pytanie z dnia 12.01.2011 r., godz. 12:19.

Jakie grunty podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej ?

Odpowiedź:

Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej reguluje ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.). Zgodnie z art. 11 i art. 12 niniejszej ustawy wyłączeniu z produkcji rolnej podlegają grunty wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczone do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzone z gleb pochodzenia organicznego, a także grunty pod stawami rybnymi i urządzeniami melioracji wodnych.

Bożena Łucarz, Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

5. Pytanie z dnia 16.09.2010 r., godz. 11:55:

Dlaczego działka ewidencyjna nr (…) położona w (…) sklasyfikowana bonitacyjnie jako R-IVb, Ł-III, PS-IV, nie została wyłączona z produkcji rolnej, skoro jej część aktualnie jest „… parkingiem dla samochodów ciężarowych”?

Odpowiedź:

Urząd Starostwa Powiatowego w Brzesku nie zarejestrował wniosku właściciela działki nr (…) o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Obowiązek wyłączenia gruntu z produkcji rolnej wynika z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.).                                                            

Bożena Łucarz, Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

6. Pytanie z dnia 24.02.2010 r., godz. 8:25:

Odpowiadając na e-mail z dnia 24.02.2010 r. w sprawie, cyt.

  • Czy biuro Geodety Powiatowego może odpowiedzieć na pytanie gdzie pod koniec XIX wieku znajdował się dom z adresem Okocim 45?
  • Czy ma ten adres cos wspólnego z obecna działką nr 45/1 i 45/2, która można zobaczyć na http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/ ?

wyjaśniam:

  • Ewidencja gruntów i budynków została założona  w Polsce na podstawie przepisów dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U Nr 6, poz.32) oraz przepisów do niego wykonawczych. Dla miejscowości Okocim, w 1962 r. został sporządzony  operat ewidencji gruntów i budynków, z częścią kartograficzną w skali 1:2880. Dlatego też licząc od daty założenia operatu do chwili obecnej organ ds. ewidencji gruntów rejestruje dane adresowe dotyczące miejsca zamieszkania podmiotów własnościowych  lub władających nieruchomościami.
  • na podstawie  danych z operatu ewidencyjnego sporządzonego w 1962 r., stwierdza się, istnienie adresu Okocim 45.  Z braku danych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Brzesku nie  mogę potwierdzić, że adres ten jest tożsamy z adresem z  końca XIX wieku.
  • na podstawie danych z 1936 r. (arkusz posiadłości gruntowych b. gm. katastralnej Okocim) zawartych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym ustaliłem położenie nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 45. Aktualnie znajduje się ona przy ul. Zagrody w Okocimiu. Nieruchomość jest opisana w księdze gruntowej b. gm. katastralnej Okocim  - lwh. 45 i lwh. 613.
  • operat ewidencyjny z 1962 r. został zastąpiony nowym operatem  w 1982r.  w roku z częścią kartograficzną w skali 1:2000. Wg danych zawartych w tym operacie działka ewidencyjna nr 45, jakkolwiek zabudowana, lecz  budynek na tej działce nie posiadał nr 45. Działka nr 45 w   2000  roku uległa podziałowi na 45/1 i  45/2.
  • udzielenie odpowiedzi wymagało dokonania analiz dokumentów gruntowego katastru poauaustriackiego  i dlatego odpowiedź nie mogła być udzielona w krótszym terminie. 

Z poważaniem:

Dr inż. Andrzej Surówka, Geodeta Powiatowy Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.                                   

  7. Pytanie z dnia 1.12.2009 r., godz. 9.45:

 Do działki nr (…) na której się znajduje dom o nr (…) w miejscowości (…), jest droga. Nie wiem czy jest to droga służebna, publiczna, czy gminna. W każdym razie jest na mapach lotniczych i nawigacyjnych.

Jaka powinna być szerokość tej drogi, która oczywiście przebiega przez szereg innych działek i czy można tą drogę naprawiać i pogłębiać fosy, nie pytając o zgodę właścicieli działek przez które przebiega ta droga. Dziękuje za odpowiedź.

 Odpowiedź:

 Odpowiadając na pytanie w sprawie drogi (…), położonej w miejscowości (…), wyjaśniam, że na podstawie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków, nie stwierdza się istnienia drogi w działce nr (…), o charakterze publicznym. W części kartograficznej operatu ewidencji gruntów, która jest dostępna w Portalu Geodety Powiatu Brzeskiego, w działce nr (…), nie zarejestrowano użytku gruntowego o symbolu „dr” (droga). W związku z tym należy przypuszczać, że istniejąca na gruncie droga jest drogą dojazdową dla właściciela ww. działki, jak również drogą dojazdową do działek sąsiednich.

Wyjaśniam, że operat ewidencji gruntów i budynków nie rejestruje obciążeń nieruchomości służebnościami, a zatem informację czy działka (…)  jest obciążana służebnością drogową, należy powziąć w Sądzie Rejonowym w Brzesku, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.
Kwestie dotyczące utrzymywania dróg prywatnych, w należytym stanie technicznym nie należą do kompetencji organów administracji publicznych, tylko do ich właścicieli. Ewentualne spory w tym zakresie pomiędzy użytkownikami dróg prywatnych należą do kognicji sądów powszechnych, właściwych z miejsca położenia nieruchomości.

 

Agnieszka Nierodzińska, Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.