Informacja Starosty Powiatu Brzeskiego
wtorek, 08 grudnia 2009 14:47

            Brzesko, 8.12.2009r.

 

I N F O R M A C J A

S T A R O S T Y   B R Z E S K I E G O

 

o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu kompleksową modernizację istniejącej ewidencji gruntów i budynków, poprzez uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie  pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami określonymi w art. 20 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

 Stosownie do art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., - Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) informuję, że w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym rozpoczęte zostaną prace geodezyjne mające na celu modernizację istniejącej ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej  Gnojnik, w skład której wchodzą obręby ewidencyjne: Gnojnik, Biesiadki, Gosprzydowa, Lewniowa, Uszew, Zawada Uszewska, Żerków. 


Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 20 ust 1-3 oraz 24a ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU z 2005 r. nr 240, poz.2027 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU Nr 38, poz. 454).

Czynności techniczne związane z opracowaniem operatu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, będą wykonywali upoważnieni, przeze mnie, pracownicy Małopolskiej Grupy Geodezyjno-Projektowej S.A , ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów.

Informuję również, że opracowany w ramach tej modernizacji projekt operatu opisowo-kartograficznego, którego podstawowymi elementami będzie rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteka budynków, kartoteka lokali zgodnie z art. 24a ust.4 - Prawa geodezyjnego i kartograficznego, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51.

Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo -kartograficznego, zgodnie z art.24a ust.5 - Prawa geodezyjnego i kartograficznego, zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym na co najmniej 14 dni, przed dniem wyłożenia poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego   w Brzesku i Urzędzie Gminy Gnojnik  oraz ogłoszeniu jej w prasie o zasięgu krajowym.

Dalszy tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wynika z przepisów art. 24a ust.6-12 - Prawa geodezyjnego i kartograficznego o brzmieniu:

6.Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu zgłaszać uwagi do tych danych.

7.Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych, kartograficznych lub taksacyjnych związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

8.Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa.

9.Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych.

10.O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

11.Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o których mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

12.Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków."


Powyższa informacja podlega wywieszeniu na okres 14-tu dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy Gnojnik, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.