Informacja

INFORMACJA

DLA

PODMIOTÓW WYKONAWSTWA

GEODEZYJNEGO i KARTOGRAFICZNEGO


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. nr 70 poz. 821) wprowadziło układ współrzędnych płaskich oznaczony symbolem “2000” do stosowania w pracach geodezyjnych i kartograficznych, związanych z wykonywaniem mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej.

Zgodnie z tym rozporządzeniem układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem “1965”, oraz lokalne układy współrzędnych mogą być stosowane do dnia 31 grudnia 2009 r. Oznacza to, że najpóźniej od dnia 1 stycznia 2010 r. w całym kraju mapa ewidencja oraz mapa zasadnicza muszą być prowadzone w układzie współrzędnych “2000”.

Dotychczas przeliczone zostały na układ 2000 współrzędne punktów poziomej osnowy I, II, III klasy.

W związku z powyższym informuję, że z dniem 1 stycznia 2010 r.  w operatach pomiarowych współrzędne punktów I grupy dokładnościowej należy zamieszczać obliczenia i wykazy współrzędnych w Układzie „1965” oraz w Układzie „2000”.

Obliczenia w układzie „1965” będą obowiązywały w okresie przejściowym (około 1 miesiąc) do czasu przekształcenia części kartograficznej powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do układu 2000.

 

Brzesko,  14.12.2009 r.