Wójt Gminy Borzęcin zatrudni pracownika na stanowisko geodety

Geodeta Powiatu Brzeskiego

informuje:Wójt Gminy Borzęcin zatrudni pracownika na stanowisko geodety.

 

1.     Miejsce pracy: Urząd Gminy w Borzęcinie

2.     Wymiar etatu: 1/5 – 2/5

3.     Wymagania:

a)  Wymagania obligatoryjne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe geodezyjne i kartograficzne,
 • co najmniej 2 - letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub jednostkach samorządu terytorialnego,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
 • nieposzlakowana opinia.

b) Wymagania fakultatywne:

 • uprawnienia geodezyjne z zakresu 2,
 • znajomość obsługi programu Ewopis,
 • znajomość obsługi innych programów geodezyjnych do prowadzenia baz danych
  w systemach informatycznych,
 • skrupulatność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność.