Scalenia gruntów

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 roku Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.). 

 Definicja:

Postępowanie scaleniowe jest jedną z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych spraw administracyjnych, ma ono charakter zbiorowego zabiegu urządzeniowo – rolnego (gospodarczego). Cechują je rozwiązania mające charakter techniczny przy uwzględnieniu przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, w zakresie nie uregulowanym wspomnianą ustawą, zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Celem scalenia gruntów jest stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.

Postępowanie scaleniowe może być wszczęte na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia. Procedurą obejmuje się grunty położone w kilku wsiach bądź ich częściach, grunty te tworzą obszar scalenia.

Informacje o procedurze scaleniowej, publikowane w Portalu Geodety Powiatu Brzeskiego są w sposób szczególny kierowane do mieszkańców obszarów objętych procedurą scaleniową. Celem naszej inicjatywy jest potrzeba ochrony żywotnych interesów mieszkańców wsi, dobro uczestników scalenia jest priorytetem dla Starosty Powiatu Brzeskiego. Ma to szczególnie istotne znaczenie na płaszczyźnie ograniczeń wiążących się z realizowaną procedurą scaleniową: utrudnionym obrotem cywilnoprawnym nieruchomościami oraz ograniczonym szansami na inwestycje mogące przynieść rozwój danego obszaru. Niezwykle istotnym jest więc, by zainteresowani mieszkańcy mieli dostęp do rzetelnej, pełnej, obiektywnej informacji o sprawach które mogą przez długi czasami okres determinować ich codzienność.

 Warto zaznaczyć, że problematyka postępowań scaleniowych w Powiecie Brzeskim była do dnia dzisiejszego poruszana na łamach prasy, w ramach artykułów:

-"Wiele zależy od mieszkańców", Gazeta Krakowska z dnia 4.07.2008 r., Tygodnik Brzesko - Bocheński, str. 5.

- "Po 900 euro na hektar" Galicyjski Tygodnik Informacyjny TEMI z dnia 22.07.09 r., nr. 29, Tydzień Brzeski nr. 20, str. 3.

Doświadczenia w realizacji procedur scaleniowych pozwoliły na prezentację w dniu 4.12.08 r., podczas prac Konwentu Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Małopolskiego, propozycji zmian w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów. Zostały one przekazane Panu Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Paniom Posłankom i Panom Posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa małopolskiego, z prośbą o inicjatywę w tej materii.

..................................................................................................................................................................

 Postępowania wokółautostradowe:

Rys.: Orientacyjny zasięg planowanych prac scaleniowych, w związku z budową autostrady A4, wg. materiałów Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych.

Wprzypadku prowadzenia scalania gruntów w związku z budową autostrady, koszty wykonania scalenia i wymiany gruntów oraz poscaleniowego zagospodarowania gruntów pokrywa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.