Informancja Starosty Powiatu Brzeskiego
poniedziałek, 06 września 2010 13:04

GN.II.EW.7430-30-1/10                                                                                                      Brzesko, 7.09.2010 r.

I N F O R M A C J A

STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO

 

o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację istniejącej ewidencji gruntów i budynków, poprzez uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami określonymi w art. 20 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)

Stosownie do art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej „ustawą” informuję, że w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym rozpoczęte zostaną prace geodezyjne mające na celu modernizację istniejącej ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Borzęcin, w skład której wchodzą obręby ewidencyjne: Bielcza, Borzęcin, Łęki, Przyborów, Waryś.

       Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 20 ust 1-3 oraz 24a wyżej cytowanej ustawy oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Czynności techniczne związane z opracowaniem operatu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, będą wykonywali upoważnieni, przeze mnie, pracownicy Małopolskiej Grupy Geodezyjno - Projektowej S.A, ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów.

      Zgodnie z art. 13 ustawy, osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.

Informuję również, że opracowany w ramach tej modernizacji projekt operatu opisowo - kartograficznego, którego podstawowymi elementami będzie rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteka budynków, kartoteka lokali zgodnie z art. 24a ust.4 ustawy [pgik], zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51.

      Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo -kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust.5 ustawy, zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, na co najmniej 14 dni, przed dniem wyłożenia poprzez jej wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, Urzędu Gminy Borzęcin oraz ogłoszeniu jej w prasie o zasięgu krajowym.

      Dalszy tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wynika z przepisów art. 24a,
 ust.6 - 12 ustawy - Prawa geodezyjnego i kartograficznego o brzmieniu:

 „6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może
w okresie wyłożenia projektu zgłaszać uwagi do tych danych.

7. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych, kartograficznych lub taksacyjnych związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa.

9. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym, może w terminie 30 dni, od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych.

10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

11. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o których mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

12. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków…"

      Zakończenie prac zgodnie z umową, jest przewidziane w terminie do dnia 30 września 2011r.

     Powyższa informacja podlega wywieszeniu na okres 14-tu dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. Dodatkowo zostaje wywieszona na tablicach Urzędu Gminy Borzęcin oraz przekazana Sołtysom wsi, wg rozdzielnika.

 

 

Starosta Powiatu Brzeskiego


mgr Ryszard Ożóg