Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego
poniedziałek, 06 września 2010 13:24

GN.II.EW.7430-30-1/10                                                                                                   Brzesko, 7.09.2010 r.Z A W I A D O M I E N I E

 

Działając na podstawie § 34, 55 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38,poz.454), art.22 ust.1, art.24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 

STAROSTA POWIATU BRZESKIEGO 

zawiadamia mieszkańców Gminy Borzęcin

o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, dla jednostki ewidencyjnej Borzęcin w skład której wchodzą następujące obręby: Bielcza, Borzęcin, Łęki, Przyborów, Waryś.

       Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust.1, art. 20 ust.1-3 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

       Czynności techniczne związane z  modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków, będą wykonywali  upoważnieni, przeze mnie, pracownicy Małopolskiej Grupy Geodezyjno-Projektowej S.A ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów.

       Zgodnie z art.13 ww. ustawy, osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne, mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.

       Zakończenie prac zgodnie z umową, jest przewidziane w terminie do 30 września 2011r. 

 

Starosta Powiatu Brzeskiego

mgr Ryszard Ożóg