Zmiany w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Szanowni Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych 

          W dniu 16 grudnia 2013 r. opublikowano rozporządzenie z dnia 29 listopada 2013 r., Ministra Administracji i Cyfryzacji (DzU z 2013r., poz.1551) zmieniające rozporządzenie z dnia 29 marca 2013r. Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa - w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU. 2001 nr 38 poz. 454.) Nowelizacja rozporządzania wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2013r.

W związku z powyższym z dniem 31 grudnia 2013 r. operaty techniczne, zawierające rezultaty przetwarzania wyników pomiarów obiektów ewidencji gruntów i budynków, należy generować zgodnie z nowymi przepisami.

Zwracam również uwagę na niektóre, w mojej ocenie, istotne zmiany, dotyczące:

1. Granic działki ewidencyjnej, zdefiniowania budynków i ich kondygnacji.

2. Uzupełnienia i doprecyzowania dotychczasowych przepisów określających zasady prowadzenia EGiB, w szczególności w zakresie:

   1)    ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych,

   2)    oznaczania punktów granicznych i dokładności wyznaczania ich położenia,

   3)    wykazywania pola powierzchni działek ewidencyjnych,

   4)    systematyki użytków gruntowych oraz zaliczania gruntów do poszczególnych rodzajów użytków gruntowych,

   5)    procedur administracyjnych dotyczących aktualizacji operatu ewidencyjnego.

3.  Rozszerzenia, w generowanych dokumentach, zakresu informacji o danych dotyczących budynków, na potrzeby prawidłowo prowadzonego operatu ewidencyjnego.
W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

   1)    czy budynek został oddany do użytkowania w całości lub w części,

   2)    prawidłowego oznaczenia części budynku oddanego do użytkowania,

   3)    konieczności ustalenia:

       a) daty oddania do użytkowania budynku lub części budynku,

       b) iczby mieszkań, na podstawie dokumentacji budowy budynku mieszkalnego,

       c)  łącznej liczby izb w budynku mieszkalnym,

       d)  daty rozbiórki całego lub części budynku,

       e)  przyczyn rozbiórki budynku lub jego części.

4.  Wprowadzenia GML, jako podstawowego formatu wymiany danych ewidencyjnych.

5. Ujawnione w operacie dotychczasowe powierzchnie działek ewidencyjnych, obliczone wg standardów obowiązujących przed wprowadzeniem zmian w rozporządzeniu, z dnia 29 marca 2013r., a które obecnie nie spełniają kryteriów dokładnościowych określonych w prowadzonych zmianach do rozporządzania, zachowują swoja ważność do czasu pozyskania przez starostę stosownych dokumentów.

Rozporządzenie z dnia 29 listopada 2013 r., Ministra Administracji i Cyfryzacji (DzU z 2013r., poz.1551) w sprawie ewidencji gruntów i budynków dostępne jest m.in. na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP).

Dla ułatwienia w dostępie do tekstu ww. aktu prawnego, poniżej załączam bezpośredni link:

Rozporządzenie z dnia 29.11.2013 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów
i budynków.

                                                                                           Geodeta Powiatowy

                                                                                                     Dr inż. Andrzej Surówka