Informacja Starosty Brzeskiego
czwartek, 05 stycznia 2017 08:08

INFORMACJA

STAROSTY BRZESKIEGO

z dnia 3.01.2017 r.

o utworzeniu bazy BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Czchów miasto

Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629), oraz §10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028),

informuję

o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 - BDOT500 dla obszaru obejmującego jednostkę ewidencyjną Czchów miasto.

W bazach danych obiektów topograficznych gromadzi się dane stanowiące wynik geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów topograficznych, a także  budowlanych innych niż budynki i sieci uzbrojenia terenu, położonych na terenie miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich

 

Brzesko, dnia 3.01 2017 r.