Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadomienie z dnia 16.10.2017 r., znak: OŚ.6220.5.2017.MW, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Scalenie gruntów w części obrębu Brzesko - Miasto, Gmina Brzesko, Powiat Brzeski", przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów.