Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadomienie z dnia 12.12.2017 r., znak: OŚ.6220.7.2017.BB, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Scalenie gruntów  w części wsi Szczepanów, Gmina Brzesko, Powiat Brzeski", przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów.