Postanowienie Starosty Powiatu Brzeskiego.

Postanowienie z dnia 28.12.2017 r., znak: OŚ.6220.5.2017.MW, Starosty Powiatu Brzeskiego o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Scalenie gruntów w części obrębu Brzesko - Miasto, Gmina Brzesko, Powiat Brzeski.