Postanowienie z dnia 22.03.2018 r., znak: OŚ.6220.7.2017.BB, Starosty Brzeskiego.

Postanowienie z dnia 22.03.2018 r., znak: OŚ.6220.7.2017.BB, Starosty Brzeskiego, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Scalenie gruntów w części wsi Szczepanów, Gmina Brzesko, Powiat Brzeski.