List do Mieszkańców Powiatu Brzeskiego
Szanowni Państwo
 
 
 
Okres od listopada roku 2006 do dnia dzisiejszego jest okresem wytężonej pracy powiatowych służb geodezyjnych. Jest to czas podnoszenia standardów świadczonych usług, czas nieustannego usprawniania relacji na płaszczyźnie Obywatel - urząd, a w końcu czas wielu inicjatyw służących mieszkańcom naszej lokalnej społeczności. Niektóre sfery aktywności, jak chociażby sprzedaż Pałacu Goetza, były szeroko opisywane, wnikliwie analizowane na łamach prasy lokalnej, inne przechodziły bez większego echa, ale wszystkie determinował jeden cel: służba Mieszkańcom Powiatu Brzeskiego, troska o ich żywotne interesy. Jesteśmy świadomi faktu ciągłego rozwoju administracji publicznej, jej zadań oraz środków którymi się posługuje. Kilkuletnie doświadczenia budowy właściwego wizerunku urzędu, pozwalają podnieść tezę, że niezbędnym jest dzisiaj, stworzenie w oparciu o ogólnodostępne środki techniczne, fachowej płaszczyzny przekazu i wymiany rzetelnej informacji z zakresu geodezji. Dlatego pragniemy zaprezentować Państwu inicjatywę o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania samorządu powiatowego - Portal Geodety Powiatu Brzeskiego. To innowacyjne przedsięwzięcie pozwoli zaprezentować specyfikę pracy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzesku, charakter jego aktywności i wysiłek wkładany w sumienną obsługę Klientów Urzędu. Co istotne, prezentowany przez nas przekaz będzie w pełni obiektywny, będziemy pisać o plusach i minusach tych sfer aktywności administracji, które czasami na długie lata determinują codzienność mieszkańców. Przykładem tego są postępowania scaleniowe oraz związane z nimi ograniczenia. Ważnym jest w tej materii, by zainteresowani mieszkańcy wsi, zanim zdecydują się w zaufaniu poprzeć wybraną inicjatywę mieli możliwość poznania całości zagadnienia prezentowanego w sposób rzetelny i merytoryczny, oraz co istotne - wolny od zawirowań politycznych.
        Wydział Geodezji jest jedną z największych struktur w konstrukcji Starostwa Powiatowego w Brzesku. Prowadzi szereg przedsięwzięć o sztandarowym znaczeniu dla funkcjonowania samorządu, wskazać można w tym miejscu nie tylko na wspomniane wyżej klasyczne postępowania scaleniowe, ale również planowane postępowania scaleniowe związane z budową autostrady A4 oraz procedury dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Wspomniane sfery aktywności wymagają inicjatyw, które przybliżą pracę, organów administracji samorządowej szczebla powiatowego oraz ich struktur pomocniczych mieszkańcom tych społeczności, którym swą pracą służą. Wymagają innowacji w infrastrukturze promocyjno - informatycznej, które polegać powinny na tworzeniu w ogólno dostępnej sieci internetowej miejsc w których będą prezentowane informacje o aktywności powiatowych służb geodezyjnych. Informacje te, dotyczą nie tylko wszczętych i realizowanych postępowań o ogromnym - fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonowania samorządu powiatowego, ale również spraw bieżących mogących przybliżyć odbiorcy pracę Wydziału, zanim przekroczy on jeszcze próg Urzędu. Utworzony Portal będzie miał charakter wieloaspektowy, będzie on również spełniał swe istotne funkcje na płaszczyźnie właściwego i sumiennego realizowania obowiązków przez wykonawców prac geodezyjnych, służyć będzie wymianie poglądów dotyczących zagadnień technicznych, pomoże w wypracowaniu mechanizmów rzetelnego i efektywnego wykonywania prac.

        Świadomi tych wyzwań podejmiemy wszelkie starania by zainicjowane, służące Mieszkańcom innowacyjne przedsięwzięcia rozwijać, by ewoluowały one w kierunku wyznaczanym przez aktualne potrzeby. Wyrazem tego, jest wdrożony Węzeł Katastralny Powiatu Brzeskiego, w których prezentowane są dane dotyczące między innymi granic administracyjnych, granic i numerów działek, a także dane związane z budynkami, drogami i rzekami. Nasza aktywność i trud umożliwiły przekazanie Państwu pełnej bazy informacji o zagadnieniach geodezyjnych, a to wydarzenie bezprecedensowe w skali lokalnej i regionalnej.  

        Ufam, że poruszane inicjatywy spotkają się z zainteresowaniem odbiorców, proszę pamiętać, że naszym priorytetem jest służba mieszkańcom lokalnej społeczności. Dlatego tak istotny jest Państwa udział w konstruowaniu wspomnianej wyżej płaszczyzny wymiany rzetelnej informacji. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i propozycje do konstrukcji i sposobu działania Portalu. Wierzymy, że Państwa zaangażowanie wspomoże nas w działaniach których celem jest dostosowanie administracji samorządowej do aktualnych potrzeb i wyzwań XXI wieku, wyzwań podejmowanych w obliczu zmieniającej się w świadomości społecznej roli urzędów i rozwoju środków elektronicznej komunikacji, a w szczególności  w obliczu istotnej potrzeby budowy postaw społeczeństwa obywatelskiego.