MODERNIZACJA EWIDNECJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:

    Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 roku Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.),

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku, w sprawie: ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001 nr 38, poz. 454) 

 Definicja: 

Zgodnie  z § 55 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku, w sprawie ewidencji gruntów i budynków, modernizacja ewidencji, to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez Starostę w celu:

 – uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia,

– modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu,

– poprawy funkcjonowania informatycznego systemu obsługującego bazę danych ewidencyjnych.

Działania modernizacyjne wykonuje się w sposób ciągły, w ramach bieżącej aktualizacji operatu ewidencyjnego lub w sposób kompleksowy. 

Załączniki:
Pobierz (Etapy modernizacji.pdf)Etapy modernizacji ewidencji gruntów i budynków[Opis procedur]209 Kb