Kilka słów wstępu

        Przepisy obowiązującego prawa nie regulują wyczerpująco wszystkich aspektów postępowań prowadzonych przez organy administracji publicznej. Ta niedoskonałość wymaga więc inicjatyw podejmowanych przez osoby o odpowiednim przygotowaniu i doświadczeniu, mających w założeniu wypełnić lukę istniejącą pomiędzy teorią a praktyką. W tak rzetelny sposób konstruowana doktryna geodezji umożliwia sprawną realizację obowiązków przewidzianych w obowiązujących normach prawnych, jest pomocna w sytuacjach impasu, w szukaniu dróg wyjścia z problemu związanego z wspomnianą wyżej niedoskonałością prawa i zawiłością stanu faktycznego. W Portalu Geodety prezentować będziemy informacje o publikacjach prasowych pracowników Wydziału, wygłaszanych referatach i wystąpieniach na sympozjach, zjazdach, konferencjach, zebraniach. Aktywność ta dowodzi, że praca urzędnika może być nie tylko zwykłym rzemiosłem, ale przede wszystkim pasją – płaszczyzną realizacji swych umiejętności, rozwoju wiedzy, a takie perspektywy stwarza Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzesku. Ciekawym przykładem aktywności Wydziału jest zaprezentowana na podczas prac VIII Konwentu Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Małopolskiego inicjatywa zmian w obowiązujących przepisach prawa, regulujących postępowania scaleniowe.