Kilka słów o Wydziale

 

     Wyraz „administracja”, jak podkreśla się w doktrynie prawa administracyjnego pochodzi od łacińskiego czasownika „ministrare”, który tłumaczony na język polski oznacza między innymi: służyć. Przedrostek „at” stanowi o celu, kierunku działania. W ten sposób definiowana administracja jest więc służbą, stałym usługiwaniem.
To etymologiczne ujęcie, jest niezwykle istotne na płaszczyźnie określania standardów jakimi powinna się kierować administracja publiczna w XXI wieku, a już na pewno standardy te determinują dzisiaj charakter pracy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzesku. Priorytetowe znaczenie ma w tym przypadku świadomość, że aktywność administracji powinna być skierowana na interes i dobro mieszkańców lokalnej wspólnoty samorządowej.
Przyjęte kierunki działania w istotny sposób łączą się z założeniami polityki kadrowej. Inicjatywa Starosty Powiatu Brzeskiego, sięgnięcia po zasoby pracownicze z poza powiatu, przyniosła owoce w postaci podniesienia jakości pracy urzędu, wprowadzenia Wydziału Geodezji na drogę wysokich standardów i efektywnej, sumiennej, profesjonalnej pracy. Przełomowym w tej materii okazał się styczeń roku 2007. Sięgając pamięcią wstecz, spoglądając na okres ostatnich trzech lat przez pryzmat owoców pracy Wydziału, z pełną świadomością i przekonaniem stwierdzamy, że miniony czas nie został zmarnowany. Jesteśmy pewni że właściwie go wykorzystaliśmy, dowodem tego są nasze sukcesy i osiągnięte cele.

 

Dzięki zaangażowaniu oraz trudowi wkładanemu w sumienną i rzetelną służbę mieszkańcom nasz Wydział jest dzisiaj strukturą o niezwykle istotnym znaczeniu w schemacie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Brzesku. Jest to determinowane nie tylko przez skalę trudności zadań, bardzo istotne znaczenie ma w tym przypadku zainicjowany i wdrożony przez Geodetę Powiatowego model zarządzania personelem. Obecnie swe niełatwe obowiązki zawodowe pełnią ludzie młodzi, kreatywni, wykształceni, pełni zapału do pracy i pomysłów na uprawnienie relacji na płaszczyźnie Obywatel – Urząd. Tak ważny ruch kadrowy zdeterminowany został nie tylko systematycznym odchodzeniem na świadczenia emerytalne pracowników o odpowiednim wieku i stażu pracy. Bardzo ważnym w tym przypadku było przyjęte słuszne przekonanie o potrzebie podnoszenia wymagań stawianych kandydatom na stanowiska urzędnicze. Każdy z przyszłych urzędników w ostatnich latach przechodził przez szereg etapów skomplikowanego, obiektywnego i w pełni transparentnego naboru. Musiał legitymować się wykształceniem wyższym o odpowiednim profilu, doświadczeniem zawodowym oraz cechami osobowościowymi pozwalającymi mu posiąść przekonanie że praca urzędnika to okres wytężonej i czasami może trochę niewdzięcznej służby Mieszkańcom powiatu, bez perspektyw na wysokie zarobki i bezstresowe obowiązki. Wysokie wymagania stawiane kandydatom sprawiły, że wiele postępowań w przedmiocie naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji zakończyło się bez pozytywnego wyniku. Nie zniechęca to jednak Kierownictwa Wydziału i nie spowoduje obniżenia kryteriów i wspomnianych wymagań. Przyjęte standardy determinuje przekonanie, że każdy mieszkaniec powinien świadomość, że jego problemem zajmie się osoba o wysokim poziomie kwalifikacji i odpowiednim doświadczeniu. Dokonana z perspektywy lat ocena pozwala z przekonaniem stwierdzić, że podjęte w tej materii decyzje okazały się właściwe. Owocem wdrożonego przez Geodetę Powiatowego dr inż. Andrzeja Surówka modelu zarządzania i nowej organizacji pracy, jest sprawnie działający dzisiaj zespół kompetentnych pracowników Wydziału, zespół który nie lęka się nowych wyzwań i radzi sobie z problemami w realizacji swych niełatwych obowiązków. Bez właściwej organizacji pracy osiągnięcie wielu sukcesów którymi możemy się dzisiaj pochwalić byłoby niemożliwe, a ich katalog jest przecież szeroki:

1.Zlikwidowano tzw. Ośrodki zamiejscowe Wydziału Geodezji, co doprowadziło do usprawnienia pracy jednostki.
2.Utworzono Archiwum Wydziału Geodezji.
3.W związku z likwidacją tzw. Ośrodków zamiejscowych zabezpieczono istotną dokumentację geodezyjną, pozostającą do dnia 14 maja 2009 roku w niepokojącym stanie rozproszenia w miejscach do tego nieprzystosowanych.
4.Dokumentację geodezyjną, ramach w ramach jej zabezpieczania uporządkowano i usystematyzowano zgodnie przepisami obowiązującego prawa.
5.Odczytano decyzję Starosty Powiatu Brzeskiego o zatwierdzeniu projektu scalenia wsi Wola Przemykowska, gmina Szczurowa, decyzja ta jest ostateczna.
6.Dzięki pozyskaniu środków finansowych rozpoczęto prace scaleniowe w obrębach Strzelce Małe i Barczków, gmina Szczurowa.
7.Przeprowadzono modernizację operatów ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Dębno,
8.Na etapie finalnym jest modernizacja operatów ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Czchów, planowana jest modernizacja operatów ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Gnojnik.
9.Osiągnięto sukcesy na płaszczyźnie informatyzacji zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
a)zeskanowano włączone do zasobu operaty ewidencyjne i prawne, po czym uporządkowano w systemie „OŚRODEK’’,
b)zeskanowano wszystkie mapy katastralne w skali 1: 2880 (73 obręby ewidencyjne),
c)na podstawie wektoryzacji i dokumentacji włączonej do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego utworzono mapę ewidencyjną numeryczną w przedmiocie działek i konturów,
d)zwektoryzowano sieci uzbrojenia terenu dla Miasta i Gminy Brzesko, Miasta i Gminy Czchów, w opracowaniu jest wektoryzacja sieci uzbrojenia terenu Gminy Dębno,
e)doprowadzono informację katastralną do zgodności w części opisowej z częścią graficzną,
f)zaktualizowano i uporządkowano punkty osnowy poziomej na terenie całego Powiatu Brzeskiego,
   - założono nowe punkty osnowy geodezyjnej poziomej na terenie powiatu,
   - zeskanowano wszystkie opisy topograficzne ww. punktów osnowy,
   - wprowadzono dane dotyczące osnowy do systemu „BANK OSNÓW”.
g)dla potrzeb sporządzania wyrysów wektoryzowana jest mapa zasadnicza w przedmiocie budynków,
h)cały zasób mapowy prowadzony jest obecnie tylko w systemie informatycznym - od dnia 1 lipca 2009r. przestał obowiązywać wymóg aktualizacji map analogowych przez podmioty wykonawstwa geodezyjnego wynikami pomiarów,
10.Bardzo istotne znaczenie ma również przeprowadzona informatyzacja i usprawnienie pracy Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:
a)projekty wgrane do mapy numerycznej, złożone również w wersji elektronicznej, pozwalają na rzetelne i wiarygodne uzgodnienie usytuowania projektowanej trasy przyłączy czy sieci,
b)skrócono czas oczekiwania na uzgodnienie projektu (najczęściej ma to miejsce w ciągu 3 dni),
c)udostępnia się podmiotom wykonawstwa geodezyjnego uzgodnioną, projektowaną trasę sieci i przyłączy w systemie dxf,
d)nawiązano i rozwinięto współpracę z branżami – gazową, energetyczną, wodociągową, telekomunikacyjną w zakresie wymiany informacji (przykładem może być zakup mapy numerycznej Miasta Brzeska przez RPWiK oraz Miasta i Gminy Brzesko i Miasta i Gminy Czchów przez PGNiG),
e)przeprowadzono archiwizację dokumentacji związanej z zespołem uzgadniania dokumentacji projektowej, obejmującej okres 1994 – 2008.

Informatyzacja zasobu oraz wymiana sprzętu (komputery, skaner, ploter, drukarki) na sprzęt o bardzo dobrych parametrach,  pozwala na wydawanie zamawiającym osobom materiałów geodezyjnych w krótkim czasie i o bardzo wysokiej jakości. Poprawiona została realizacja zgłoszeń dla podmiotów wykonawstwa geodezyjnego. Odpowiedzi na zgłoszenie podmioty otrzymują w formie elektronicznej (dxf) poprzez sieć Internet.

Warto podkreślić, że pracownicy każdego z 3 referatów Wydziału realizują swe obowiązki w oparciu o sprzęt komputerowy wysokiej klasy, dane umieszczone w systemach są chronione przez systemy antywirusowe i blokady, co uniemożliwia dostęp osobom nieupoważnionym do ich przetwarzania. Bolączką są jednak braki w zapleczu lokalowym, dla przykładu: wykonawcy robót geodezyjnych oraz mieszkańcy pragnący uzyskać mapy obsługiwani są na przebiegającym wzdłuż pokoi wydziału korytarzu, nawet wysokiej jakości sprzęt i zaangażowanie pracowników nie rozwiązują tego problemu. Warto również zauważyć dostrzegalny i postępujący proces wzrostu ilości zleceń geodezyjnych, korespondencji, pism. Wzrost ten sięga w stosunku do lat sprzed analizowanego okresu – poziomu 30%. Z rosnącymi wymaganiami determinowanymi przez nowe zadania i wysokie standardy pracy (ISO 9001:2001), Wydział radzi sobie przy niezmiennej ilościowo obsadzie kadrowej. Mimo pewnych niedogodności osiągnięto liczne sukcesy na drodze usprawnienia wykonywania obowiązków.

     Wspomniane osiągnięcia są wycinkiem aktywności Wydziału Geodezji, nie oddają może w pełni zaangażowania zespołu w wysiłek na rzecz Mieszkańców lokalnej społeczności. Warto jednak o nich mówić. Warto wspominać o tym, że sukcesy te były możliwe dzięki wiedzy, umiejętnościom a czasami i odwadze kierownictwa Wydziału Geodezji oraz jego pracowników. Mieszkańcy powiatu mogą dzisiaj mieć świadomość że gdy przekroczą „próg urzędu” spotkają się z życzliwym, godnym i pomocnym traktowaniem, że o ważne dla nich sprawy dba wykwalifikowany zespół właściwie koordynowany i kierowany. To niewątpliwie istotne przekonanie i owoc procesów wdrażanych od stycznia 2007 roku. Podejmowane w tej materii działania służyć będą i już służą zbliżeniu administracji powiatowej do Mieszkańców. Sprawnie wdrażane i realizowane zapewnią odbiorcom usług Wydziału Geodezji komfort właściwej obsługi, oszczędność czasu i nakładów finansowych.

 


Galeria Wydziału Geodezji i Kartografii:

 

Zdjęcie nr 1: Witamy w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Brzesku.

Zdjęcie Nr 2: Korytarz Referatu Administracyjnych Postępowań Katastralnych.

Zdjęcie nr 3: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Zdjęcie Nr 4 : Archiwum Wydziału Geodezji i Kartografii.

Zdjęcie Nr 5: Tablica informacyjna Archiwum Wydziału Geodezji i Kartografii.


Wydział Geodezji na łamach prasy:

 

Brzeski portal geodezyjny. Parę kliknięć

 

Gość Niedzielny z dnia 22.11.2009 r., nr 47, Gość tarnowski, str. 4.

Informacja o uruchomieniu Portalu Geodety Powiatu Brzeskiego oraz Węzła Katastralnego Powiatu Brzeskiego. Przedstawiono korzyści płynące z wdrożonej inicjatywy, podkreślono jej istotne znaczenie dla lokalnej społeczności. To ważny element działań podejmowanych na rzecz zbliżenia urzędu do mieszkańców.
 

Koniec z kolejkami do Wydziału Geodezji

 

Gazeta Krakowska, Tarnów, z dnia 3.11.2009 r., nr 258, str. 4.

Artykuł prezentujący znaczenie Portalu Geodety Powiatu Brzeskiego dla społeczności lokalnej. O istocie inicjatywy z dumą mówi Starosta Powiatu Brzeskiego Ryszard Ożóg. W artykule znajdziemy również ciekawe opinie oraz oceny uruchomionej strony, dotyczące zarówno pomysłu jak i wykonania. 

 www.geodezja.powiatbrzeski.pl

Galicyjski Tygodnik Informacyjny TEMI z dnia 28.10.09 r., nr 43, Tydzień Brzeski nr. 34, str. 6. 

O znaczeniu Portalu Geodety Powiatu Brzeskiego oraz Węzła Katastralnego Powiatu Brzeskiego mówi Geodeta Powiatu Brzeskiego dr inż. Andrzej Surówka. W artykule prezentowane są cele które determinowały potrzebę uruchomienia innowacyjnej inicjatywy, będącej w swej istocie i wykonaniu ważnym elementem procesu zbliżenia urzędu do mieszkańców. Przedstawiono również korzyści z niej płynące.

Po 900 euro na hektar

 

Galicyjski Tygodnik Informacyjny TEMI z dnia 22.07.09 r., nr 29, Tydzień Brzeski nr 20, str. 3.

Artykuł dotyczy problematyki prowadzenia postępowań scaleniowych. Poruszono kwestie scaleń związanych z budową autostrady A4, poddano analizie problemy w prowadzeniu przedmiotowego postępowania w Zaborowiu i Woli Przemykowskiej. Zwrócono uwagę na istotną płaszczyznę finansowania prac oraz realizacji zagospodarowania poscaleniowego. Opisano inicjatywę zmian w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów.

 Cyfrowa geodezja

Galicyjski Tygodnik Informacyjny TEMI z dnia 20.05.09 r., nr 20, Tydzień Brzeski, nr 11, str. 5. 

Artykuł dotyczy wyzwań stojących przed powiatowymi służbami geodezyjnymi. Wiek XXI obliguje do sięgnięcia po instrumenty informatyczne, które pozwolą na efektywne zbliżenie urzędu do mieszkańców oraz usprawnienie pracy administracji. W artykule pojawiła się zapowiedź uruchomienia cyfrowej platformy internetowej, na której będą prezentowane podstawowe dane dotyczące działek, oraz utworzenia portalu na którym zainteresowani znajdą informacje o specyfice prowadzonych postępowań. Poruszono zagadnienie likwidacji tzw. ośrodków zamiejscowych Wydziału Geodezji. 

 Wiele zależy od mieszkańców

Gazeta Krakowska z dnia 4.07.2008 r., Tygodnik Brzesko-Bocheński, str. 5.

Wywiad z Geodetą Powiatu Brzeskiego dr inż. Andrzejem Surówka dotyczący trudnego problemu prowadzenia postępowań scaleniowych wszczętych przed rokiem 2004. Zagadnienie to, przedstawiono na przykładzie wsi Zaborów, położonej w Gminie Szczurowa. Postępowanie scaleniowe w Zaborowiu zostało wszczęte w 1989 roku, do dzisiaj nie zostało zakończone. Dr inż. Andrzej Surówka przedstawia przyczyny tego stanu rzeczy, omawiając zaangażowanie powiatowych służb geodezyjnych w działania prowadzone dla dobra i w interesie mieszkańców wsi. Duże znaczenie mają zaprezentowane warianty sposobów wyjścia z impasu, wymagające zaangażowania samych zainteresowanych uczestników scalenia. 


Graficzna prezentacja procesów zmian na płaszczyźnie pracy powiatowych służb geodezyjnych, w latach: 2006 - 2012

 

Referat Administracyjnych Postępowań Katastralnych:

 

I. Realizacja zamówień na wypisy z operatu ewidencji gruntów i budynków:

 

 

 

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

6077

5647

6539

6971

8737

 

 

 

II. Wprowadzanie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków:

 


 

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

5531

6854

8363

8538

8226

 

 

 

 

III. Redagowane pisma, decyzje, udzielane informacje, faktury, protokoły, sprawozdania:

 

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

1691

2736

2994

3644

6220

 

 

 

IV. Liczba zmodernizowanych obrębów ewidencyjnych:

 

 

 

Rok 2007

 Rok 2008

  Rok 2009

 Rok 2010

 Rok 2011

Ogółem

10

0

22

1

12

45

 

 

 

 

V. Liczba obrębów ewidencyjnych z założoną ewidencją budynków i lokali:

 

 

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Ogółem:

10

0

22

1

12

45

 

 

 


 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

 

Liczba zgłoszeń prac geodezyjnych według  grup asortymentowych

Liczba zgłoszeń prac geodezyjnych ogółem

 

Rok

Mapa zasadnicza

Pomiary inwentaryzacyjne

Ewidencja gruntów i budynków

Podziały nieruchomości

Rozgraniczania nieruchomości

937

873

35

335

45

2225

2006

1059

1066

447

399

56

3027

2007

1113

1022

509

397

52

3093

2008

1135

1016

508

401

39

3099

2009

1128

1012

553

417

34

3144

2010

1284

1193

640

450

35

3602

2011

 

I. Liczba zgłoszeń prac geodezyjnych, ogółem:

 

 

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

2225

3027

3093

3099

3144

3602

  

II. Liczba zgłoszeń prac geodezyjnych według grup asortymentowych:

 

1. Mapa zasadnicza:

 

 

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

937

1059

1113

1135

1128

1284

 

2. Pomiary inwentaryzacyjne:

 

 

 

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

873

1066

1022

1016

1012

1193

 

 

3. Ewidencja gruntów i budynków:

 

 

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

35

447

509

508

553

640

 

4. Podziały nieruchomości:

 


 

 

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

335

399

397

401

417

450

 

 

 

 

5. Rozgraniczenia nieruchomości:

 

 

 

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

45

56

52

39

34

35

 

III. Liczba udostępnionych wyrysów z mapy ewidencyjnej i kopii dokumentów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

1. Wyrysy z mapy ewidencyjnej:

 

 

 

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

275

1135

2223

2893

2421

2726

 

2. Kopie dokumentów z zasobu PODGiK:

 

 

 

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

4493

11028

12961

13822

15740

19014

 

IV. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

 

1. Długość uzgodnionych sieci, w metrach:

 

 

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

62 400

166 200

457 000

114 000

191 000

114700

 

2. Liczba uzgodnionych przyłączy:

 

 

 

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

1172

2652

1101

1833

1091

1870

 

3. Ilość wydanych Opinii. 

 

 

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

615

819

765

694

792

1057

 

 

 

V. Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Brzesku:

 

Gmina

Mapa zasadnicza

Mapa ewidencyjna wektorowa

Ewidencja Budynków

Mapa wektorowa

Mapa hybrydowa

Granice działek

Kontury klasoużytków

budynki

Miasto Brzesko

tak

-

tak

tak

tak

tak

Gmina Brzesko

tak

-

tak

tak

tak

tak

Miasto Czchów

tak

-

tak

tak

tak

tak

Gmina Czchów

tak

-

tak

tak

tak

tak

Borzęcin

-

tak

tak

tak

tak

tak

Dębno

tak

-

tak

tak

tak

tak

Gnojnik

Zawada Uszewska, Żerkow, Uszew

Pozostałe obręby gminy Gnojnik

tak

tak

tak

tak

Iwkowa

-

tak

tak

tak

tak

tak

Szczurowa

-

tak

tak

tak

Wola Przemykowska

-

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych - od 1 stycznia 2013 roku poza strukturą Wydziału Geodezji i Kartografii

 

L.p.

Rodzaj wykonanych zadań

Rok 2008

Rok 2009

    Rok    2010

    Rok     2011

1

Pisma

1256

1098

12161

947

2

Decyzje

202

156

111

118

3

Informacje

229

254

293

415

4

Opracowanie dokumentacji przetargowej

55

19

31

9

5

Umowy

35

51

34

50

6

Uchwały Rady/Uchwały Zarządu/Zarządzenia

24

25

27

34

7

Wnioski/Faktury

83

622

259

220

8

Dotacje celowe/Sprawozdania

65

119

762

813

9

Postanowienia oraz sprawy związane z ich wydawaniem

238

305

172

250

10

Zaświadczenia

21

35

29

37

11

Wnioski o założenie KW

10

34

29

39

12

Badanie KW

197

70

220

287

13

Zgody na wejście w teren nieruchomości Skarbu Państwa

-

10

4

8

14

Prowadzenie rejestrów gruntów wyłączonych

-

56

14

56

15

Naliczanie opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

-

339

124

133

16

Sprawy różne

-

66

8

106

 

 

1 w tym 1 sprawa zajmująca:

 

 

25 godzin – związanych z aktualizacją użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa.

2 w tym 7 spraw zajmujących:

 

120 godzin – weryfikacja i uzupełnienie majątku powiatu,

160 godzin – związane ze sporządzeniem rocznego sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 23 ust.1 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami,

16 godzin – „ Katalog zadań zleconych realizowanych w ramach działu 750 – Administracja publiczna , rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie, § 2110 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zlecone przez powiat”,

16 godzin – sprawozdanie do projektu budżetu na 2011 rok,

24 godziny – związane ze zmianą w „Planie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2010 r.”,

16 godzin – związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za IV kwartał 2009 r.,

16 godzin – związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za I kwartał 2010 r.

3 w tym  9 spraw zajmujących:

 

120 godzin – weryfikacja i uzupełnienie majątku powiatu,

16 godzin – związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za IV kwartał 2010 r.,

16 godzin – związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za I kwartał 2011 r.,

120 godzin – sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa,

16 godzin - sprawozdanie dot. Udzielenia dodatkowej informacji w zakresie użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, będącej uzupełnieniem rocznego sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami

16 godzin – związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za II kwartał 2011 r.,

16 godzin – związane ze sporządzeniem sprawozdania dot. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

35 godzin – związanych ze sporządzeniem planu wydatków i dochodów na rok 2012,

40 godzin – związanych z analizą faktur przedłożonych przez  (…)  najemcę zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa

16 godzin – związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za III  kwartał 2011 r.