XXX Sesja Rady Powiatu Brzeskiego, w dniu 29.10.2009 r.

 

XXX Sesja Rady Powiatu Brzeskiego, odbędzie się w dniu: 29 października  2009 r. /czwartek /  o godz. 9:00 - w sali obrad Starostwa Powiatowego w Brzesku  przy ul. Głowackiego 51.

 

Proponowany porządek sesji:


1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Uchwalenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji.

3.  Wręczenie listów gratulacyjnych sołtysom z terenu Powiatu Brzeskiego – nagrodzonym w konkursie „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD 2008”.

4.  Wręczenie listu gratulacyjnego P. Tadeuszowi Babiczowi za wkład w rozwój brzeskiej geodezji i kartografii.

5.  Prezentacja „Strategii wdrażania systemów geoinformacyjnych w Powiecie Brzeskim”.

6.  Interpelacje i zapytania radnych.

7.  Wnioski i zapytania do Posłów, Senatorów, Radnych Sejmiku Małopolskiego i zaproszonych gości.

8.  Sprawozdanie Starosty Brzeskiego z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w okresie od 22.09.2009 r. do 28.10.2009 r.

9.  Sprawozdanie Starosty Brzeskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Brzeskiego podjętych

    na sesji  w dniu 22.09.2009 r.

10. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

11. Sprawozdania z  prac komisji Rady Powiatu Brzeskiego.

12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Brzeskiego za rok szkolny  2008/2009.

13. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku o realizacji inwestycji i remontów bieżących  na sieci dróg powiatowych w 2009 r. oraz  stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg w sezonie  2009/2010.

14. Podjęcie uchwał  w sprawach: 

a)  zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2009 Nr XXI/183/08 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 18 grudnia 2008 r.,

b)  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności Powiatu Brzeskiego.

c)  zmiany Uchwały nr XXV/223/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w roku 2009.

15. Informacje dotyczące oświadczeń majątkowych złożonych:

a)  Wojewodzie Małopolskiemu,

b)  Przewodniczącemu Rady Powiatu Brzeskiego,

c)  Staroście Brzeskiemu.

16.Wolne wnioski i informacje.

17.Zakończenie obrad.