Wytyczne, wyjaśnienia
Informacja dla Wykonawców prac geodezyjno - kartograficznych

Szanowni Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych

Informuję, że został wdrożony moduł programu EWMAPA służący do wykonywania automatycznych eksportów danych. Umożliwia on dalszą automatyzację procesu geodezyjnej obsługi wykonawców prac geodezyjnych.

Proces automatycznego eksportu danych jest następujący:

  1. Wybór formatu eksportu przez użytkownika z poziomu przeglądarki internetowej.
  2. Przesłanie zlecenia eksportu do serwera EWMAPA WMS.
  3. Dodanie zlecenia do kolejki zadań do wykonania i uruchomienie programu kontrolującego eksporty.
  4. Uruchomienie przez program kontrolujący eksporty programu EWMAPA w trybie wsadowym i przygotowanie eksportu.
  5. Zapis wyeksportowanych danych w zgłoszeniu i wysłanie komunikatu wykonawcy prac geodezyjnych.

Przygotowanie danych z programu EWMAPA jest procesem asynchronicznym, posiadającym dwa niezależne cykle. Pierwszy cykl to wybór eksportu, włożenie zlecenia do kolejki i informacja o poprawności umieszczenia zlecenia w kolejce. Drugi niezależny proces polega na odczycie zleceń z kolejki i przygotowaniu eksportu.

                                                                                                                             Kierownik PODGiK

                                                                                                                             Halina Mucha

 
Informacja

INFORMACJA
NT.  SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ W GMINIE CZCHÓW

Informuję, że w gminie Czchów została przeprowadzona modernizacja szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej. Zmodernizowana sieć aktualnie tworzy 217 punktów osnowy geodezyjnej w tym:

    a)      103 punkty osnowy dwufunkcyjnej,

    b)      106 punktów osnowy poziomej, która obejmuje:

  • 58 punktów adaptowanych z dotychczasowej osnowy II i III klasy,
  • 10 punktów na budynkach (wieże kościołów i maszty),
  •  38 punktów nowych typu 2 (dawny 17b) i typu 5 (dawny 42b),

    c)       5 punktów sieci ASG-EUPOS,

    d)      1 punkt sieci POLREF,

    e)       2 punkty dotychczasowej osnowy poziomej I klasy.

Ponadto wyznaczono wysokości dla 13 punktów osnowy wysokościowej 3 klasy.

W związku z powyższym informuję, że należy przy opracowywaniu wyników pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykorzystywać nowe parametry x,y,z punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej. 

 

                                             Kierownik PODGiK w Brzesku

                                          mgr inż. Halina Mucha

 

 
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Szanowni Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych 

          W dniu 16 grudnia 2013 r. opublikowano rozporządzenie z dnia 29 listopada 2013 r., Ministra Administracji i Cyfryzacji (DzU z 2013r., poz.1551) zmieniające rozporządzenie z dnia 29 marca 2013r. Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa - w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU. 2001 nr 38 poz. 454.) Nowelizacja rozporządzania wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2013r.

W związku z powyższym z dniem 31 grudnia 2013 r. operaty techniczne, zawierające rezultaty przetwarzania wyników pomiarów obiektów ewidencji gruntów i budynków, należy generować zgodnie z nowymi przepisami.

Zwracam również uwagę na niektóre, w mojej ocenie, istotne zmiany, dotyczące:

1. Granic działki ewidencyjnej, zdefiniowania budynków i ich kondygnacji.

2. Uzupełnienia i doprecyzowania dotychczasowych przepisów określających zasady prowadzenia EGiB, w szczególności w zakresie:

   1)    ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych,

   2)    oznaczania punktów granicznych i dokładności wyznaczania ich położenia,

   3)    wykazywania pola powierzchni działek ewidencyjnych,

   4)    systematyki użytków gruntowych oraz zaliczania gruntów do poszczególnych rodzajów użytków gruntowych,

   5)    procedur administracyjnych dotyczących aktualizacji operatu ewidencyjnego.

3.  Rozszerzenia, w generowanych dokumentach, zakresu informacji o danych dotyczących budynków, na potrzeby prawidłowo prowadzonego operatu ewidencyjnego.
W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

   1)    czy budynek został oddany do użytkowania w całości lub w części,

   2)    prawidłowego oznaczenia części budynku oddanego do użytkowania,

   3)    konieczności ustalenia:

       a) daty oddania do użytkowania budynku lub części budynku,

       b) iczby mieszkań, na podstawie dokumentacji budowy budynku mieszkalnego,

       c)  łącznej liczby izb w budynku mieszkalnym,

       d)  daty rozbiórki całego lub części budynku,

       e)  przyczyn rozbiórki budynku lub jego części.

4.  Wprowadzenia GML, jako podstawowego formatu wymiany danych ewidencyjnych.

5. Ujawnione w operacie dotychczasowe powierzchnie działek ewidencyjnych, obliczone wg standardów obowiązujących przed wprowadzeniem zmian w rozporządzeniu, z dnia 29 marca 2013r., a które obecnie nie spełniają kryteriów dokładnościowych określonych w prowadzonych zmianach do rozporządzania, zachowują swoja ważność do czasu pozyskania przez starostę stosownych dokumentów.

Rozporządzenie z dnia 29 listopada 2013 r., Ministra Administracji i Cyfryzacji (DzU z 2013r., poz.1551) w sprawie ewidencji gruntów i budynków dostępne jest m.in. na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP).

Dla ułatwienia w dostępie do tekstu ww. aktu prawnego, poniżej załączam bezpośredni link:

Rozporządzenie z dnia 29.11.2013 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów
i budynków.

                                                                                           Geodeta Powiatowy

                                                                                                     Dr inż. Andrzej Surówka          

 
Stanowisko GGK

Prezentujemy link do stanowiska GGK, w sprawie sporządzania dokumentacji na potrzeby podziałów nieruchomości, opublikowanego na stronie intermetowej Geodezyjnej Izby Gospodarczej:

Stanowisko GGK w sprawie sporządzania dokumentacji na potrzeby podziałów nieruchomości

 
Informacja nt. składu operatu technicznego

Całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów zgodnie ze standardami obowiązującymi w geodezji i kartografii, kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje się do PZGiK.

Załączniki:
Pobierz (skład operatu_standardy styczeń 2014.pdf)Skład operatu technicznego[pdf]483 Kb
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 3