Aktualności
Informancja Starosty Powiatu Brzeskiego
poniedziałek, 06 września 2010 13:04

GN.II.EW.7430-30-1/10                                                                                                      Brzesko, 7.09.2010 r.

I N F O R M A C J A

STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO

 

o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację istniejącej ewidencji gruntów i budynków, poprzez uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami określonymi w art. 20 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)

Stosownie do art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej „ustawą” informuję, że w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym rozpoczęte zostaną prace geodezyjne mające na celu modernizację istniejącej ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Borzęcin, w skład której wchodzą obręby ewidencyjne: Bielcza, Borzęcin, Łęki, Przyborów, Waryś.

       Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 20 ust 1-3 oraz 24a wyżej cytowanej ustawy oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Czynności techniczne związane z opracowaniem operatu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, będą wykonywali upoważnieni, przeze mnie, pracownicy Małopolskiej Grupy Geodezyjno - Projektowej S.A, ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów.

      Zgodnie z art. 13 ustawy, osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.

Informuję również, że opracowany w ramach tej modernizacji projekt operatu opisowo - kartograficznego, którego podstawowymi elementami będzie rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteka budynków, kartoteka lokali zgodnie z art. 24a ust.4 ustawy [pgik], zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51.

      Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo -kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust.5 ustawy, zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, na co najmniej 14 dni, przed dniem wyłożenia poprzez jej wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, Urzędu Gminy Borzęcin oraz ogłoszeniu jej w prasie o zasięgu krajowym.

      Dalszy tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wynika z przepisów art. 24a,
 ust.6 - 12 ustawy - Prawa geodezyjnego i kartograficznego o brzmieniu:

 „6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może
w okresie wyłożenia projektu zgłaszać uwagi do tych danych.

7. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych, kartograficznych lub taksacyjnych związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa.

9. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym, może w terminie 30 dni, od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych.

10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

11. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o których mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

12. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków…"

      Zakończenie prac zgodnie z umową, jest przewidziane w terminie do dnia 30 września 2011r.

     Powyższa informacja podlega wywieszeniu na okres 14-tu dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. Dodatkowo zostaje wywieszona na tablicach Urzędu Gminy Borzęcin oraz przekazana Sołtysom wsi, wg rozdzielnika.

 

 

Starosta Powiatu Brzeskiego


mgr Ryszard Ożóg

 

 

 

 
Zarządzenie Nr 48/10 Starosty Brzeskiego z dnia 18 sierpnia 2010 r.
wtorek, 31 sierpnia 2010 12:08

 
Informacja Starosty Powiatu Brzeskiego
wtorek, 08 grudnia 2009 14:47

            Brzesko, 8.12.2009r.

 

I N F O R M A C J A

S T A R O S T Y   B R Z E S K I E G O

 

o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu kompleksową modernizację istniejącej ewidencji gruntów i budynków, poprzez uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie  pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami określonymi w art. 20 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

 Stosownie do art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., - Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) informuję, że w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym rozpoczęte zostaną prace geodezyjne mające na celu modernizację istniejącej ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej  Gnojnik, w skład której wchodzą obręby ewidencyjne: Gnojnik, Biesiadki, Gosprzydowa, Lewniowa, Uszew, Zawada Uszewska, Żerków. 


Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 20 ust 1-3 oraz 24a ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU z 2005 r. nr 240, poz.2027 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU Nr 38, poz. 454).

Czynności techniczne związane z opracowaniem operatu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, będą wykonywali upoważnieni, przeze mnie, pracownicy Małopolskiej Grupy Geodezyjno-Projektowej S.A , ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów.

Informuję również, że opracowany w ramach tej modernizacji projekt operatu opisowo-kartograficznego, którego podstawowymi elementami będzie rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteka budynków, kartoteka lokali zgodnie z art. 24a ust.4 - Prawa geodezyjnego i kartograficznego, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51.

Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo -kartograficznego, zgodnie z art.24a ust.5 - Prawa geodezyjnego i kartograficznego, zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym na co najmniej 14 dni, przed dniem wyłożenia poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego   w Brzesku i Urzędzie Gminy Gnojnik  oraz ogłoszeniu jej w prasie o zasięgu krajowym.

Dalszy tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wynika z przepisów art. 24a ust.6-12 - Prawa geodezyjnego i kartograficznego o brzmieniu:

6.Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu zgłaszać uwagi do tych danych.

7.Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych, kartograficznych lub taksacyjnych związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

8.Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa.

9.Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych.

10.O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

11.Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o których mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

12.Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków."


Powyższa informacja podlega wywieszeniu na okres 14-tu dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy Gnojnik, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

 
Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego
wtorek, 08 grudnia 2009 14:26

                                                                                                                                Brzesko, 8.12.2009 r.

 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 

Starosta Powiatu Brzeskiego, działając zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU Nr 38, poz.454), zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, dla jednostki ewidencyjnej Gnojnik w skład której wchodzą następujące obręby gminy: Gnojnik, Biesiadki, Gosprzydowa, Lewniowa, Uszew, Zawada Uszewska, Żerków.

 Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust.1 i art. 20 ust.1-3 oraz art. 24a ust.2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r., DzU Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.), oraz przepisów ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

Czynności techniczne związane z  kompleksową modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków, będą wykonywali upoważnieni, przeze mnie, pracownicy Małopolskiej Grupy Geodezyjno-Projektowej S.A ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów.

 

                                                                                      Starosta Powiatu Brzeskiego

                                                                                            mgr Ryszard Ożóg

 
Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków
czwartek, 19 listopada 2009 16:08

 Zarządzenie Nr 72/2009

Starosty Powiatu Brzeskiego

z dnia 17 listopada 2009

 

w sprawie przeprowadzenia kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla następujących obrębów gminy: Gnojnik, Biesiadki, Gosprzydowa, Lewniowa, Uszew, Zawada Uszewska, Żerków.

 

Na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2005 DzU  Nr 240, poz. 2027 z późn.zm) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzenie I i II etapu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, lokali następujących obrębów gminy: Gnojnik, Biesiadki, Gosprzydowa, Lewniowa, Uszew, Zawada Uszewska, Żerków. 

 § 2

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków   obejmuje:

1) Założenie pełnego zakresu zbiorów danych, umożliwiających tworzenie raportów o których mowa § 22  rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU z 2001r. Nr 38, poz. 454), zwanego dalej rozporządzeniem.

2) Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych zgodnie z wymogami rozporządzenia.

3) Modyfikację danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu.

4) Poprawę funkcjonowania informatycznego systemu obsługującego bazę danych.

 Planowana do realizacji modernizacja ewidencji gruntów i budynków ma na celu dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w rozporządzeniu.

 § 3

Prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, lokali przeprowadzone zostaną w dwóch etapach:                                         

I etap z terminem wykonania do dnia 14 grudnia 2009 r. obejmuje prace:

1)  Pobranie danych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzesku wraz z przeprowadzeniem analizy możliwości i zakresu ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych.

2)  Analiza i weryfikacja danych cyfrowych powstałych w wyniku realizacji projektu ARiMR pt.:„Modernizacja i budowa baz danych Systemu identyfikacji Działek Rolnych (LPIS), w tym opracowanie postaci wektorowej danych graficznych z integracją z częścią opisową – część południowa”, mająca na celu wyeliminowanie błędów przedmiotowych w projekcie ARiMR, polegających na nieuwzględnieniu danych  z wszystkich operatów pomiarowych pozostających w zasobie PODGiK.

3)  Uzupełnienie, weryfikacja i ewentualna korekta istniejących danych ewidencyjnych w oparciu o operaty prawne znajdujące się w PODGiK, oraz wyniki wykonanych prac.

4)  Uzupełnienie i aktualizacja istniejącej numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w programie EWMAPA danymi o których mowa w pkt 2 i 3

5)  Pozyskanie danych geometrycznych budynków. 

6) Przeprowadzenie wywiadu terenowego oraz sporządzenie arkuszy danych ewidencyjnych budynków dla obrębu ewidencyjnego Zawada Uszewska (szacowana liczba budynków 472) 

II etap z terminem wykonania do dnia 30.10.2010 r. obejmuje: pozostałe prace wynikające z warunków technicznych, stanowiących załącznik do zarządzenia.

 § 4

Nadzór nad przeprowadzeniem modernizacji , o której mowa w § 1 zarządzenia,  sprawuje Geodeta Powiatowy.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz na stronach internetowych, na okres 14 dni.

 Z up. STAROSTY

(-)Stanisław Pacura

WICESTAROSTA

 
<< Początek < Poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 Następna > Ostatnie >>

Strona 27 z 27