Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawanie wypisów i wyrysów (map) z egib

KOMUNIKAT: UWAGA- zmiana organizacji pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii – ze względu na trwający stan epidemii informujemy, że brak jest możliwości osobistego załatwienia sprawy w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Starostwa. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Wydziału GK (link: Czytaj więcej lub pod numerem telefonu 14 663 58 68.

Informacja o tym jak zamówić wypis, wyrys z operatu ewidencyjnego, kopię mapy zasadniczej, kopię mapy ewidencyjnej lub inne materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

WAŻNE INFORMACJE:

  • Wzór wniosku o wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego lub wniosku o udostępnienie materiałów zasobu (mapy itp.) można pobrać (link): Czytaj więcej
  • Osobisty odbiór dokumentów zamówionych w formie papierowej odbywa się w holu budynku Starostwa Powiatowego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51 w ustalonym przez pracownika terminie, o którym zawiadamiamy wnioskodawcę drogą telefoniczną, e-mail lub w komunikatorze w koncie użytkownika ( dotyczy wnioskodawców, którzy złożyli elektroniczny wniosek  o wypis, wyrys z operatu ewidencyjnego, mapę i inne materiały zasobu przez geoportal (link): Czytaj więcej).
  • Wypis z rejestru gruntów może uzyskać właściciel nieruchomości lub osoba posiadająca pełnomocnictwo właściciela w tym zakresie, a także osoby wymienione w art. 24 ust.5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  • Przy załączeniu do wniosku pełnomocnictwa, ewentualna opłata za pełnomocnictwo jest wnoszona na konto Urzędu Miasta Brzeska - kasa w budynku Urzędu Miasta Brzeska przy ul. Głowackiego 51 jest nieczynna, nie jest możliwe uiszczenie tej opłaty w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Starostwa – w takim przypadku konieczne będzie uiszczenie opłaty w dostępnych punktach bankowych poza budynkiem Urzędu (w związku z tym zachęcamy do złożenia wniosku elektronicznie – w takim przypadku pracownik przy rozpatrywaniu wniosku poinformuje o konieczności wniesienia opłaty za pełnomocnictwo, opłatę można dokonać przelewem i załączyć wygenerowany plik potwierdzenia dokonania opłaty do e-wniosku).
  • W Wydziale Geodezji i Kartografii istnieje możliwość płatności kartą za zamówione dokumenty.
  • Wniosek o wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego lub wniosek o udostępnienie materiałów zasobu gik (m.in. mapy i inne materiały zasobu) można złożyć w następujący sposób:

1. Wniosek można złożyć elektronicznie  (forma preferowana) poprzez GEOPORTAL – (należy założyć konto użytkownika w zakładce – „UDOSTĘPNIANIE map, wypisów, wyrysów ..”-  http://brzesko.geoportal2.pl/  i wypełnić e-wniosek w systemie) .

Należy  wybrać przycisk „UDOSTĘPNIANIE map, wypisów, wyrysów ..” i założyć konto użytkownika. System poprowadzi użytkownika przez proces wypełniania wniosku. Składając wniosek można wybrać formę przekazania i sposób odbioru dokumentu np. osobiście, przesłanie pocztą, elektronicznie. W przypadku składania wniosku o wypis z rejestru gruntów, budynków lub lokali konieczna jest autoryzacja wnioskodawcy, która odbywa się przez profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Profil zaufany można łatwo założyć korzystając z bankowości elektronicznej w swoim banku. Jeżeli wnioskodawca nie zna numeru działki może do jego ustalenia skorzystać z geoportalu (link): Czytaj więcej                          
Po zatwierdzeniu wniosku przez użytkownika pojawia się on bezpośrednio w systemie Starostwa. Komunikacja pracownika tut. Urzędu z Wnioskodawcą odbywa się poprzez komunikator z poziomu założonego konta użytkownika.

Wnioskodawca w komunikatorze otrzyma informację o wysokości należnej opłaty. Opłatę można łatwo wykonać z poziomu konta użytkownika klikając „zapłać” i dalej korzystając z  płatności elektronicznych. System automatycznie rejestruje wykonanie opłaty, nie trzeba przesyłać do Urzędu potwierdzenia jej wykonania.

Po zarejestrowaniu dokonania opłaty przez system przystępujemy do sporządzenia zamówionych dokumentów. Dokumenty zamówione w formie elektronicznej zostaną podpięte jako materiały do pobrania przez użytkownika w formie pliku podpisanego podpisem kwalifikowanym z klauzulą elektroniczną (bez czerwonych pieczątek). W przypadku dokumentów zamówionych w formie wydruku (tj. papierowej) zostaną wysłane pocztą tradycyjną, a w przypadku wskazania we wniosku „odbiór osobisty” w komunikatorze przesłana zostanie informacja, że dokumenty są gotowe do odbioru.

W przypadku trudności przy wypełnianiu wniosku krótką instrukcję i tutorial można zobaczyć pod linkami: Czytaj więcej i Czytaj więcej

2. Wniosek w formie tradycyjnej – papierowej można złożyć osobiście do skrzynki w holu budynku Starostwa przy ul. Głowackiego 51 lub przesłać pocztą.   

Wnioski składane osobiście do skrzynki staramy się realizować na bieżąco. W oparciu o wniosek określana jest przez pracownika wysokość opłaty należnej za udostępniane materiały zasobu. Informacja o wysokości opłaty i dane do wpłaty przesyłane są Wnioskodawcy na podany adres e-mail. Po jej uiszczeniu i przesłaniu przez Wnioskodawcę potwierdzenia wpłaty, przystępujemy do sporządzenia wnioskowanych dokumentów. Czas oczekiwania może być różny w zależności od zakresu zamówienia i czasu przekazania przez wnioskodawcę potwierdzenie wpłaty należności.

Jeżeli zdecydujecie się Państwo przesłać  wniosek w formie tradycyjnej – papierowej należy pobrać wzór wniosku (link): Czytaj więcej 

UWAGA:

  • W Wydziale Geodezji i Kartografii istnieje możliwość płatności kartą za zamówione dokumenty.
  • W związku z obecną sytuacją związaną z ogłoszonym stanem epidemii informujemy, że w tut. Urzędzie kasa jest nieczynna.
  • Należy złożyć oryginał wniosku z podpisem wnioskodawcy – skan wniosku przesłany e- mailem jest niepotwierdzoną kopią.
  • we wniosku należy koniecznie wskazać czytelnie (najlepiej drukowanymi literami) adres e- mail, na który przekazywane będą informacje dotyczące np. wysokości opłaty oraz  gotowości wnioskowanych dokumentów do odbioru.   

Po otrzymaniu przez Wnioskodawcę e-maila zawierającego Dokument Obliczenia Opłaty, w którym określona jest wysokość opłaty należy dokonać płatności na wskazane konto (np. w banku, na poczcie itp.) i dokument potwierdzający uiszczenie opłaty (np. elektroniczne potwierdzenie płatności wygenerowane przez bank lub skan dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty) przesłać e-mailem na adres zwrotny (tj. e-mail pracownika Urzędu, z którego otrzymaliście Państwo informację o opłacie). Po zarejestrowaniu dokonania opłaty przystępujemy do sporządzenia zamówionych dokumentów. W przypadku dokumentów zamówionych w formie wydruku (tj. papierowej) zostaną one wysłane pocztą tradycyjną lub, w przypadku wskazania we wniosku „odbiór osobisty”, na e-mail  przesłana zostanie informacja, że dokumenty są gotowe do odbioru.

Najczęściej zadawane pytania:

Czy możliwe jest złożenie wniosek telefonicznie?

Niedopuszczalne prawnie jest złożenie wniosku telefonicznie. Każdy wniosek złożony do urzędu musi być podpisany przez wnioskodawcę.

Jaką skalę mapy zaznaczyć we wniosku o np. mapę zasadniczą i/lub ewidencyjną?

Od podmiotu, dla którego przeznaczona będzie mapa lub np. od projektanta należy uzyskać informację jaka skala mapy jest wymagana. Wyjaśniam, że w zasobie geodezyjnym nie ma gotowego dokumentu pod nazwą „mapa do celów opiniodawczych” wskazywany często przez podmioty, dla których jest przeznaczona mapa.

Jak ustalić zakres mapy we wniosku?

W celu ustalenia numeru działki lub zakresu mapy można skorzystać z Geoportalu (link): Czytaj więcej

Co otrzymam zamawiając mapę w postaci elektronicznej?

Przed zamówieniem mapy należy z podmiotem lub projektantem, dla których przeznaczona jest docelowo mapa uzgodnić postać mapy ( tj. czy wydruk = mapa papierowa czy elektroniczna = plik).

Jeżeli zamówicie Państwo mapę w postaci elektronicznej otrzymacie plik zawierający mapę w formacie dxf lub GEOTIFF wg wskazania we wniosku (bez czerwonych pieczątek!) podpisany podpisem kwalifikowanym oraz zawierający klauzulę elektroniczną w postaci ciągu znaków zgodną z obowiązującymi przepisami. Mapa w postaci elektronicznej jest przyjmowana np. na narady koordynacyjne w tut. Starostwie, przez niektórych projektantów.

Informacja telefoniczna w sprawie wydawania wypisów, wyrysów i map: (14) 628 49 59.

Informacja telefoniczna w pozostałych sprawach z zakresu działania PODGiK: (14) 663 01 84.


 

Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw