Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Brzesko

Fakty prawne dotyczące scalenia gruntów w części obrębu ewidencyjnego Brzesko:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 03.07.2023 r. znak: GK-II.6017.2.2010.EW, informujące o terminie objęcia w posiadanie przez Uczestników scalenia, działek w stanie poscaleniowym, wydzielonych w ramach prac scaleniowych dotyczących gruntów położonych w części obrębu ewidencyjnego Brzesko.
Treść zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego dot. wprowadzenia w posiadanie.

Pismo z dnia 07.04.2021 r., znak: GK-II.6017.2.2010.GD, zawierające informacje w zakresie stanu prawnego postępowania scaleniowego dotyczącego gruntów części obrębu ewidencyjnego Brzesko (m.in. informacja dot. wykonalności decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów):
Informacja dot. obiektu scaleniowego Brzesko.


1) postępowanie scaleniowe dotyczące gruntów, położonych w części obrębu ewidencyjnego Brzesko, zostało wszczęte przez Starostę Brzeskiego z urzędu – postanowieniem z dnia 7 grudnia 2011 r., znak: GN.II.AC.6027-2/10, po spełnieniu kryteriów określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
Postanowienie o wszczęciu postępowania, zawierające elementy, określone w art. 7 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, zostało odczytane na zebraniu Uczestników scalenia w dniu 8 grudnia 2011 r., a następnie wywieszone w trybie określonym w art. 7 ust. 3 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. W postanowieniu, o wszczęciu z urzędu postępowania scaleniowego na obszarze obrębu ewidencyjnego Brzesko, w związku z negatywnym oddziaływaniem autostrady A-4, organ określił podstawowe cele jakie należy osiągnąć w wyniku scalenia gruntów.
O terminie i miejscu zebrania, na którym odczytano postanowienie, Uczestnicy scalenia zostali powiadomieni w sposób określony w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Na postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego nie wniesiono zażalenia;

2) Ustawodawca, poprzez konstrukcję art. 3 ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów zadecydował, że cyt: „prace scaleniowo – wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych przekazanych mu na podstawie
art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (…) lub jednostek utworzonych przez ten samorząd do realizacji tych zadań”

W Porozumieniu z dnia 21 września 2005 r. (z późn. zm.),  nr V/191/SW/2783/05 zawartym pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Województwem Małopolskim określono zasady współpracy w zakresie realizacji prac scaleniowych związanych w budową autostrady A-4 na obszarze województwa małopolskiego. Ustalono m.in., że czynności związane z pracami scaleniowymi Województwo Małopolskie wykona przy pomocy Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.
Ponadto Dyrektor Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w piśmie z dnia 22 czerwca 2009 r., znak GDDKiA-O/KR/P-3ms.51A-4Kr-Tr/5911/2009 poinformował m.in., że techniczne prace scaleniowe na podstawie porozumienia zawartego w dniu 21 września 2005 r., pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, a Województwem Małopolskim wykonuje Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie;

3) w toku postępowania, organ, działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów udzielił Geodetom – Projektantom Scalenia, upoważnień do podejmowania czynności związanych z szacowaniem gruntów i wyłożeniem wyników oszacowania gruntów oraz opracowaniem i okazaniem projektu scalenia gruntów. Upoważnienia zostały udzielone Pracownikom Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, posiadającym uprawnienia m.in. z zakresu 5 „geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych”, nadane przez Głównego Geodetę Kraju;

4) Rada Uczestników Scalenia została wybrana przez Uczestników scalenia, na zebraniu, zwołanym przez Starostę, w dniu 10 lutego 2015 r. O terminie i miejscu zebrania powiadomiono Uczestników scalenia, w trybie przewidzianym w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów;

5) Komisja pełniąca funkcje doradcze, o której mowa w art. 10 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, została powołana przez Starostę Brzeskiego Zarządzeniem Nr 24,  z dnia 27 kwietnia 2015 r., zmienionym Zarządzeniem nr 56 z dnia 25 sierpnia 2015 r.
;

6) w dniu 2 czerwca 2015 r., na zebraniu zwołanym przez Starostę w drugim terminie, Uczestnicy scalenia podjęli uchwałę w sprawie określenia zasad szacunku gruntów. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad szacunku gruntów, na zebraniu zwołanym przez Starostę w pierwszym terminie, w dniu 1 czerwca 2015 r., było niemożliwe, z uwagi na brak quorum, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
O terminie i miejscu zebrań zwołanych przez Starostę w pierwszym i drugim terminie, Uczestnicy scalenia zostali powiadomieni, w trybie określonym w art. 31 ustawy  o scalaniu i wymianie gruntów;

7) wyniki oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów i innych upraw specjalnych zostały ogłoszone na zebraniu Uczestników scalenia, w dniu 13 października 2015 r., a następnie udostępnione do publicznego wglądu, na okres 7 dni, w budynku Starostwa Powiatowego w Brzesku, w Wydziale Geodezji i Kartografii, II piętro, pok. nr 224.
O terminie i miejscu zebrania zwołanego przez Starostę oraz o terminie i miejscach wyłożenia wyników oszacowania, Uczestnicy scalenia zostali powiadomieni w trybie określonym w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
Żaden z Uczestników scalenia nie wniósł zastrzeżeń do dokonanego szacunku;

8) zgodę na dokonany szacunek gruntów, Uczestnicy scalenia, wyrazili w dniu 18 listopada 2015 r., w drodze uchwały podjętej na zebraniu, zwołanym przez Starostę w drugim terminie. Podjęcie przedmiotowej uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, w dniu 17 listopada 2015 r., było niemożliwym, z uwagi na brak quorum, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. O terminie i miejscu zebrań zwołanych przez Starostę w pierwszym i drugim terminie, Uczestnicy scalenia zostali powiadomieni w trybie określonym w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów;

9) projekt scalenia, opracowany przez Wykonawcę prac, został okazany kameralnie Uczestnikom prowadzonego postępowania scaleniowego, w dniach: od 20 czerwca 2016 r., do 23 czerwca 2016 r., oraz od dnia 27 czerwca 2016 r., do 29 czerwca 2016 r.,
w
Biurze Geodety – Projektanta Scalenia, zlokalizowanym w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowie, ul. Rynek Szczepanowski 23. O terminie
i miejscu okazania projektu, Uczestnicy scalenia zostali zawiadomieni w trybie określonym w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
Żaden z Uczestników scalenia nie wniósł zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów;

10) wykonano obowiązek, wynikający z art. 21 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Sąd Rejonowy w Brzesku, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, uczynił na wniosek organu, wzmianki o wszczęciu postępowania scaleniowego, w księgach wieczystych, prowadzonych dla nieruchomości, położonych w obszarze prowadzonego zabiegu urządzeniowo – rolnego;

11) Zawiadomieniem z dnia 22 maca 2018 r., znak: GK-II.6017.2.2010.EW, Starosta Brzeski, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego poinformował Uczestników scalenia, o prawie do zapoznania się z całością akt sprawy prowadzonego postępowania scaleniowego, przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów. Z akt prowadzonego postępowania wynika, że w oznaczonym terminie, tj.: od 16 kwietnia 2018 r., do 24 kwietnia 2018 r., żaden z Uczestników nie skorzystał z przysługujących uprawnień wypowiedzenia się co do zebranych, materiałów i dowodów;

12) organ wykonał obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., Nr 0, poz. 1405 z późn. zm.), a zatem:
a) Zawiadomieniem z dnia 16 października 2017 r., znak: OŚ.6220.5.2017.MW, Starosta Brzeski, działając na podstawie art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 61 § 1 i § 4, art. 268a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 72 ust. 1 pkt 8, art. 73 ust. 2 i 75 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, poinformował o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Scalenie gruntów w części obrębu Brzesko – Miasto, Gmina Brzesko, Powiat Brzeski”, przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów,
b) w Decyzji z dnia 29 stycznia 2018 r., znak: OŚ.6220.5.2017.MW Starosta Brzeski orzekł o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Scalenie gruntów w części obrębu Brzesko – Miasto, Gmina Brzesko, Powiat Brzeski”, przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów;

13) organ, działając na podstawie art. 4 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r., w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, przeprowadził z urzędu gleboznawczą klasyfikację na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym. Na podstawie akt przedmiotowej sprawy ustalono, że:
a) klasyfikacja została wszczęta na podstawie Zawiadomienia z dnia 22 maja 2015 r., znak: GK-II.6623.1.2015.EW, Starosty Brzeskiego. Zawiadomienie zawierało dane o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b) projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji sporządzony przez Wykonawcę został wyłożony do publicznego wglądu, w czasookresie od 3 sierpnia 2015 r., do 17 sierpnia 2015 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, w Wydziale Geodezji i Kartografii,
c) w dniach od 18 sierpnia 2015 r., do 26 sierpnia 2015 r., Strony mogły zapoznać się z całością dokumentacji z ustalenia klasyfikacji w ramach uprawnienia wynikającego z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
d) decyzją z dnia 01.08.2016 r., znak: GK-II.6623.1.2015.EW, Starosta Brzeski orzekł o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych na wykazanych enumeratywnie działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Brzesko. Ww. akt administracyjny jest prawomocny;

14) celowość przeprowadzenia scalenia gruntów została przedstawiona w dokumentacji pn. „Program prac scaleniowych związanych z budową autostrady A-4 dla obiektu m. Brzesko powiatu brzeskiego” sporządzonej przez Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie Sp. z o.o;

15) materiały, powstałe w wyniku scalenia, prowadzonego na gruntach położonych w części w obrębu ewidencyjnego Brzesko, zostały w dniu 24 sierpnia 2017 r., wpisane do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Brzeskiego. Identyfikator ewidencyjny materiałów zasobu: P.1202.2017.2030;

16) w wyniku prowadzonych technicznych prac scaleniowych, w następstwie precyzyjnych pomiarów geodezyjnych, Wykonawca prac scaleniowych określił dokładną powierzchnię obiektu, która w stanie po scaleniu gruntów wynosi: 150,4497 ha;

17) Decyzją z dnia 25.07.2018 r., znak: GK-II.6017.2.2010.EW, Starosta Brzeski orzekł o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów położonych w części obrębu Brzesko

Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw