Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Szczepanów

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 16.06.2023 r. znak: GK II.661.2.2011.GD, informujące o terminie objęcia w posiadanie przez Uczestników scalenia, działek w stanie poscaleniowym, wydzielonych w ramach prac scaleniowych dotyczących gruntów położonych w części obrębu ewidencyjnego Szczepanów gmina Brzesko.
Treść zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego dot. wprowadzenia w posiadanie.


Pismo z dnia 23.02.2022 r., znak: GK-II.661.2.2011.GD, zawierające informacje w zakresie stanu prawnego postępowania scaleniowego dotyczącego gruntów cześci wsi Szczepanów, gmina Brzesko (m.in. informacja dot. wykonalności decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów):
Podpisane elektronicznie pismo z dnia 23.02.2022 r., znak: GK-II.661.2.2022.GD.


Decyzja Starosty Brzeskiego o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Szczepanów.

Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 17.10.2019 r., znak; GK-II.661.2.2011.EW, o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów o powierzchni 322,5239 ha stanowiących cześć obrębu ewidencyjnego Szczepanów.

Treść aktu administracyjnego:

 1. Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 17.10.2019 r., znak: GK-II.661.2.2011.EW.
 2. Załącznik Nr 2.1 – Mapa z projektem scalenia arkusz nr 1.
 3. Załącznik Nr 2.2 – Mapa z projektem scalenia arkusz nr 2.
 4. Załącznik Nr 8 – Zasady objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia.
 5. Załącznik nr 8.1 – Rekultywacja poscaleniowa dla obrębu Szczepanów.
 6. Załącznik Nr 8.2.1 – Mapa zagospodarowania po scaleniu arkusz nr 1.
 7. Załącznik Nr 8.2.2. – Mapa zagospodarowania po scaleniu arkusz nr 2.
 8. Załącznik Nr 8.3 – Zagospodarowanie poscaleniowe dla obrębu Szczepanów.

Prezentowana powyżej decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 17.10.2019 r., znak: GK-II.661.2.2011.EW o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowiących cześć obrębu ewidencyjnego Szczepanów, została poddana anonimizacji w zakresie dot. danych o których mowa w art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Przedmiotowa decyzja, w pełnym brzmieniu (bez anonimizacji), zostanie doręczona Uczestnikom scalenia gruntów wsi Szczepanów, w trybie o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów.


Zawiadomienie z dnia 30.09.2019 r., Starosty Brzeskiego.

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego, z dnia 30.09.2019 r., GK-II.661.2.2011.GD, o zebraniu Uczestników postępowania scaleniowego, prowadzonego na obszarze wsi Szczepanów, w związku z budową autostrady A-4.
Celem zebrania jest odczytanie decyzji Starosty Brzeskiego, zatwierdzającej projekt scalenia gruntów położonych w części obrębu ewidencyjnego Szczepanów.

Treść zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 30.09.2019 r.
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 24.07.2019 r.

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 24.07.2019 r., znak: GK-II.661.2.2011.GD, o przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z całością akt sprawy, zgromadzonej w toku postępowania scaleniowego, prowadzonego na gruntach położonych w części obrębu ewidencyjnego Szczepanów, gmina Brzesko, w zasięgu negatywnego oddziaływania autostrady A-4 oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie: od 12.08.2019 r. do 21.08.2019 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51, II piętro, pokój 210 (Wydział Geodezji i Kartografii).

Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 24.07.2019 r.
Decyzja z dnia 27.04.2018 r., znak: OŚ.6220.7.2017.BB, Starosty Brzeskiego.
Decyzja z dnia 27.04.2018 r., znak: OŚ.6220.7.2017.BB, Starosty Brzeskiego, o środowiskowych uwarunkowaniach.
Treść decyzji:
Decyzja z dnia 27.04.2018 r., o środowiskowych uwarunkowaniach.

Postanowienie z dnia 22.03.2018 r., znak: OŚ.6220.7.2017.BB, Starosty Brzeskiego.
Postanowienie z dnia 22.03.2018 r., znak: OŚ.6220.7.2017.BB, Starosty Brzeskiego, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Scalenie gruntów w części wsi Szczepanów, Gmina Brzesko, Powiat Brzeski.
Treść postanowienia:
Postanowienie Starosty Brzeskiego z dnia 22.03.2018 r.

Zawiadomienie z dnia 27.02.2018 r., znak: OŚ.6220.7.2017.BB, Starosty Brzeskiego.
Zawiadomienie z dnia 27.02.2018 r., znak: OŚ.6220.7.2017.BB, Starosty Brzeskiego, dotyczące przypuszczalnego terminu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Scalenie gruntów w części wsi Szczepanów, gmina Brzesko, Powiat Brzeski", przed decyzją o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 27.02.2018 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zawiadomienie z dnia 12.12.2017 r., znak: OŚ.6220.7.2017.BB, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Scalenie gruntów  w części wsi Szczepanów, Gmina Brzesko, Powiat Brzeski", przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 12.12.2017 r.

Zawiadomienie z dnia 21.09.2016 r., znak: GK-II.661.2.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego.
Zawiadomienie z dnia 21.09.2016 r., znak: GK-II.661.2.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego, o terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu, projektu scalenia gruntów wsi Szczepanów, gmina Brzesko.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 21.09.2016 r.

Decyzja Starosty Brzeskiego o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji i aktualizacji użytków gruntowych
Decyzja z dnia 02.09.2016 r., znak: GK-II.6623.3.2015.EW Starosty Brzeskiego, o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Szczepanów, gmina Brzesko.
Treść Decyzji:
Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 02.09.2016 r.
Zawiadomienie z dnia 03.11.2015 r., znak: GK-II.661.2.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego, o zebraniu Uczestników scalenia.
Obiekt: Szczepanów, gmina Brzesko.
Cel zebrania: wyrażenie przez Uczestników scalenia zgody na dokonany szacunek gruntów.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 03.11.2015 r.
Szacunek gruntów
W oparciu o zasady, określone w drodze uchwały, przez Uczestników scalenia, na zebraniu w dniu 11.06.2015 r., Wykonawca prac scaleniowych, przeprowadził szacunek gruntów.
Wyniki oszacowania zostały ogłoszone na zebraniu w dniu 07.10.2015 r., a następnie udostępnione do publicznego wglądu w biurze Geodety – Projektanta Scalenia, zlokalizowanym w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowie, ul. Rynek Szczepanowski 23, w dniach:
 • 08.10.2015 (czwartek), w godz. od 8.00 do 16.00,
 • 09.10.2015 (piątek), w godz. od 8.00 do 16.00,
 • 12.10.2015 (poniedziałek), w godz. od 9.00 do 17.00,
 • 13.10.2015 (wtorek), w godz. od 9.00 do 17.00,
 • 14.10.2015 (środa), w godz. od 8.00 do 16.00,
 • 15.10.2015 (czwartek), w godz. od 9.00 do 17.00,
 • 16.10.2015 (piątek), w godz. od 8.00 do 16.00.

Dokumentacja wyników oszacowania gruntów składa się, co do zasady, z mapy szacunku oraz rejestru szacunku (wg stanu przed scaleniem gruntów).
Z całością wyników oszacowania każda ze stron postępowania może zapoznać się we wskazanym wyżej miejscu i czasookresie.
Starosta Powiatu Brzeskiego prosi o aktywny udział w prowadzonych pracach technicznych i przypomina o prawie Uczestników scalenia, do wnoszenia zastrzeżeń, do dokonanego szacunku.
Zastrzeżenia do dokonanego szacunku, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów, mogą być wnoszone na zebraniu, na którym ogłoszono wyniki oszacowania gruntów (dla obiektu Szczepanów – zebranie w dniu 07.10.2015 r.), oraz oraz w okresie wyłożenia wyników oszacowania do publicznego wglądu.
W odpowiedzi na prośby Uczestników scalenia, wnoszone podczas zebrań, publikujemy część dokumentacji wyników oszacowania – Mapę szacunku porównawczego gruntów, sporządzoną przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie (Arkusz Nr 1 + Arkusz Nr 2 – format PDF).
Mapa szacunku porównawczego:
Mapa szacunku porównawczego - arkusz nr 1
Mapa szacunku porównawczego - arkusz nr 2


 Zawiadomienie z dnia 15.09.2015 r., znak: GK-II.661.2.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego.

Zawiadomienie dotyczy zebrania Uczestników scalenia gruntów wsi Szczepanów, zwoływanego w celu ogłoszenia wyników oszacowania gruntów oraz udostępnienia do publicznego wglądu wyników oszacowania gruntów.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie z dnia 15.09.2015 r., Starosty Brzeskiego


Zawiadomienie z dnia 06.08.2015 r., znak: GK-II.6623.3.2015.EW, Starosty Brzeskiego, o:

 1. Wszczęciu z urzędu przeprowadzenia klasyfikacji, na gruntach, położonych w części wsi Szczepanów, gmina Brzesko.
 2. Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji, na okres 14 dni, w godzinach 8.00-15.00, od dnia 7.01.2016 r. - 22.01.2016 r. - w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku.
 3. Prawie do zapoznania się z całością dokumentacji z ustalenia klasyfikacji, w okresie 7 dni, od dnia 25.01.2016 r., do 02.02.2016 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku.

Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 06.08.2015 r.


Zawiadomienie z dnia 22.05.2015 r., znak: GK-II.661.2.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego o zebraniu uczestników scalenia na którym nastąpi określenie zasad szacunku gruntów.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 22.05.2015 r.


Zawiadomienie z dnia 28.01.2015 r., znak: GK-II.661.2.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego, o zebraniu Uczestników scalenia zwoływanym w celu wyboru Rady uczestników scalenia.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 28.01.2015 r.


Wykaz działek
W odpowiedzi na prośby Uczestników scaleń gruntów, podnoszone na zebraniach, zwoływanych w celu odczytania postanowień o wszczęciu postępowań scaleniowych związanych z budową autostrady – A-4, publikujemy Wykaz działek ewidencyjnych wchodzących w obszar scalenia gruntów:
Wykaz działek położonych w obszarze scalenia gruntów


Postanowienie z dnia 30.11.2011 r., znak: GN-II.661.2.2011.AD, Starosty Brzeskiego, o wszczęciu z urzędu postępowania scaleniowego na obszarze wsi Szczepanów, gmina Brzesko:
Postanowienie Starosty Brzeskiego z dnia 30.11.2011 r.
Załącznik Nr 1 do Postanowienia - Mapa obszaru scalenia


Zawiadomienie z dnia 09.11.2011 r., Starosty Powiatu Brzeskiego o zebraniu uczestników scalenia zwoływanym w celu odczytania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 09.11.2011 r.


Opracowania mapowe, obręb ewidencyjny Szczepanów, gmina Brzesko.
Poniżej prezentujemy:

 • Mapę zasięgu scalenia,
 • Założenia do projektu scalenia gruntów części wsi Szczepanów.

Prezentowane opracowania mapowe, zostały przekazane Staroście Powiatu Brzeskiego, przez wykonawcę prac scaleniowych: Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.
Aby uzyskać pełen podgląd dokumentacji, proszę wybrać właściwy załącznik, z katalogu prezentowanego poniżej. Załączniki są zapisane w formacie PDF.
Załączniki:
Mapa zasięgu scalenia
Mapa zawierająca założenia do projektu scalenia gruntówPobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw