Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego

KAPITAL_LUDZKI.png

Powiat Brzeski zrealizował projekt pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego ”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie: 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E - usługi w informacji przestrzennej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr RPMP.02.01.04-12-0070/16-00-XVII/41/FE/16 o dofinansowanie ww. projektu została podpisana pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego (Instytucją Zarządzającą RPO WM), a Powiatem Brzeskim, w dniu 04.01.2017 r. (z późn. zm.). Całkowita wartość projektu wyniosła: 7 888 931,44 zł. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznała Powiatowi Brzeskiemu dofinansowanie w kwocie 6 543 853,47 zł., zawierające: współfinansowanie UE (MRPO EFRR – 6 180 306,05 zł) oraz współfinansowanie krajowe z budżetu państwa (MRPO BP – 363 547, 42 zł). Pozostałe środki wydatkowane w projekcie stanowiły: dotację Wojewody Małopolskiego (588 250,47 zł),  wkład własny Beneficjenta (506 051,84 zł) oraz dotacje przekazane przez Gminy: Czchów, Dębno i Gnojnik (250 775,66 zł).


W ramach zakończonego projektu zrealizowano m.in.:

  • Dostawę baz danych polegającą na utworzeniu nowych baz danych EGiB dla jednostek: Brzesko – obszar wiejski oraz Szczurowa (obręby: Szczurowa, Niedzieliska, Rajsko i Rylowa);
  • Weryfikację i poprawę jakości istniejących baz danych EGiB, dla jednostek: Dębno, Czchów – obszar wiejski, Borzęcin, Gnojnik i Iwkowa;
  • Dostawę baz danych BDOT i GESUT dla jednostek: Brzesko – obszar wiejski, Szczurowa, Dębno, Czchów – obszar wiejski, Borzęcin, Gnojnik i Iwkowa oraz bazy BDOT dla jednostki Brzesko – Miasto;
  • Zakup sprzętu informatycznego;
  • Zakup oprogramowania niezbędnego do utworzenia i udostępnienia e-usług klientom Urzędu („Sklep geodezyjny on-line”, „Obsługa inwestorów i projektantów” „Nieodpłatne pozyskiwanie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych”, „Obsługa geodetów” „Obsługa komorników sądowych”, „Obsługa rzeczoznawców majątkowych”).

Celem bezpośrednim projektu było wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji samorządowej, z uwzględnieniem realizacji publicznych usług elektronicznych, poprzez rozbudowę zasobów informacyjnych, informatycznych oraz technicznych Powiatu Brzeskiego, osiągnięcie kompletności i możliwie najwyższej jakości kluczowych dla wszystkich użytkowników danych przestrzennych, poprzez informatyzację i aktualizację zasobów źródłowych. Zgodnie z dokumentem pn. „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, na lata 2014 – 2020” (SzOOP), przedmiot wsparcia to rozwój cyfrowych rejestrów publicznych oraz narzędzi informatycznych do ich przeglądania i udostępniania, w tym na urządzeniach mobilnych służących jednocześnie wzmocnieniu elektronicznej administracji i upowszechnieniu standardów funkcjonowania cyfrowych urzędów. Zakres wsparcia obejmował rozwój infrastruktury informacji przestrzennej a także cyfryzację informacji przestrzennej oraz rejestrów publicznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym: ewidencji gruntów i budynków EGiB, bazie danych obiektów topograficznych (BDOT500, BDOT10k) oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).

Zakończony projekt służy rozwojowi elektronicznej administracji oraz podniesieniu jakości i dostępności e-usług. Działania te wpisują się w strategię zbliżenia Klienta do Urzędu, uproszczenia wewnętrznych procedur i ograniczenia czasu skutecznej obsługi interesantów. Zapewnione zostały m.in. większa dostępność i jakość usług publicznych oraz otwarty dostęp do informacji sektora publicznego w obszarze informacji przestrzennej a ponadto – poprawa jakości danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. 

Projekt był realizowany w latach: 2017 – 2022.

Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw