Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Mokrzyska

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 16.07.2021 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD,  o zebraniu Uczestników scalenia gruntów wsi Mokrzyska, gmina Brzesko. Celem zebrania jest wprowadzenie Uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 16.07.2021 r.


 Pismo z dnia 10.03.2021 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD, zawierające informacje w zakresie stanu prawnego postępowania scaleniowego dotyczącego gruntów cześci wsi Mokrzyska, gmina Brzesko (m.in. informacja dot. wykonalności decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów):
Informacja dot. obiektu scaleniowego Mokrzyska, gmina Brzesko


Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 18.08.2020 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD, o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów o pow. 247,5504 ha stanowiących część obrębu ewidencyjnego Mokrzyska - Bucze:

Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 18.08.2020 wydana dla obiektu scaleniowego Mokrzyska
Załącznik Nr 1 do decyzji: Mapa z projektem scalenia gruntów
Załącznik Nr 7 do decyzji: Terminy i zasady objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia.
Załącznik Nr 7.1: Rekultywacja poscaleniowa.
Załącznik Nr 7.2: Mapa zagospodarowania po scaleniu.
Załącznik Nr 7.3: Zagospodarowanie poscaleniowe.

Prezentowana powyżej decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 18.08.2020 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowiących część obrębu ewidencyjnego Mokrzyska - Bucze, została poddana anonimizacji w zakresie dot. danych o których mowa w art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Przedmiotowa decyzja, w pełnym brzmieniu (bez anonimizacji), zostanie doręczona Uczestnikom scalenia gruntów wsi Mokrzyska, w trybie o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego, z dnia 04.08.2020 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD, informujące, że w dniu 24.08.2020 r. (poniedziałek), o godz. 1530 w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach, ul. Kościelna 1, odbędzie się zebranie Uczestników postępowania scaleniowego, prowadzonego na obszarze wsi Mokrzyska, w związku z budową autostrady A-4. Celem zebrania jest odczytanie decyzji Starosty Brzeskiego, zatwierdzającej projekt scalenia gruntów położonych w części wsi Mokrzyska.
Treść zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 03.07.2020 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD.

Zawiadomienie o przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z całością akt sprawy, zgromadzonych w toku postępowania scaleniowego, prowadzonego na gruntach położonych w części wsi Mokrzyska, gmina Brzesko, w zasięgu negatywnego oddziaływania autostrady A-4 oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie: od 22.07.2020 r. do 30.07.2020 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51, II piętro, pokój nr 210 (Wydział Geodezji i Kartografii).
Treść zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego


Zawiadomienie z dnia 03.04.2018 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego.

Starosta Powiatu Brzeskiego zawiadamia, że w dniach:

 • 07.05.2018 r. (poniedziałek), w godz. 800 - 1600,
 • 08.05.2018 r. (wtorek), w godz. 800 - 1600,
 • 09.05.2018 r. (środa), w godz. 800 - 1600,
 • 10.05.2018 r. (czwartek), w godz. 800 - 1600,
 • 11.05.2018 r. (piątek), w godz. 800 - 1600,
 • 14.05.2018 r. (poniedziałek), w godz. 800 - 1600,
 • 15.05.2018 r. (wtorek), w godz. 800 - 1600;

w Budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach, ul. Kościelna 1, nastąpi okazanie projektu scalenia, sporządzonego przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, dla gruntów położonych w części wsi Mokrzyska, gmina Brzesko.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 03.04.2018 r.


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja z dnia 29.01.2018 r., znak: OŚ.6220.6.2017.MW, Starosty Brzeskiego, o środowiskowych uwarunkowaniach.
Treść decyzji:
Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 29.01.2018 r.


Postanowienie Starosty Powiatu Brzeskiego.
Postanowienie z dnia 28.12.2017 r., znak: OŚ.6220.6.2017.BB, Starosty Powiatu Brzeskiego, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Scalenie gruntów w części obrębu Mokrzyska - Bucze, Gmina Brzesko, Powiat Brzeski".
Treść postanowienia:
Postanowienie Starosty Brzeskiego z dnia 28.12.2017 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zawiadomienie z dnia 16.10.2017 r., znak: OŚ.6220.6.2017.MW, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Scalenie gruntów w części obrębu Mokrzyska - Bucze, Gmina Brzesko, Powiat Brzeski", przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie z dnia 16.10.2017 r.

Decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych.
Decyzja z dnia 15.09.2016 r., znak: GK-II.6623.2.2015.EW Starosty Brzeskiego, o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Mokrzyska - Bucze.
Treść decyzji:
Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 15.09.2016 r.

Zawiadomienie z dnia 04.12.2015 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD Starosty Powiatu Brzeskiego, o zebraniu Uczestników scalenia gruntów wsi Mokrzyska.
Cel zebrania: wyrażenie przez Uczestników scalenia zgody, w formie uchwały, na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 04.12.2015 r


Szacunek gruntów.
W oparciu o zasady, określone w drodze uchwały, przez Uczestników scalenia, na zebraniu w dniu 28.05.2015 r., Wykonawca prac scaleniowych, przeprowadził szacunek gruntów.
Wyniki oszacowania zostały ogłoszone na zebraniu w dniu 08.10.2015 r., a następnie udostępnione do publicznego wglądu w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach, ul. Kościelna 1, w dniach:

 • 09.10.2015 (piątek), w godz. od 8.00 do 16.00,
 • 12.10.2015 (poniedziałek), w godz. od 9.00 do 17.00,
 • 13.10.2015 (wtorek), w godz. od 9.00 do 17.00,
 • 14.10.2015 (środa), w godz. od 8.00 do 16.00,
 • 15.10.2015 (czwartek), w godz. od 9.00 do 17.00,
 • 16.10.2015 (piątek), w godz. od 8.00 do 16.00,
 • 19.10.2015 (poniedziałek), w godz. od 9.00 do 17.00.

Dokumentacja wyników oszacowania gruntów składa się, co do zasady, z mapy szacunku oraz rejestru szacunku (wg stanu przed scaleniem gruntów).
Z całością wyników oszacowania każda ze stron postępowania może zapoznać się we wskazanym wyżej miejscu i czasookresie.
Starosta Powiatu Brzeskiego prosi o aktywny udział w prowadzonych pracach technicznych i przypomina o prawie Uczestników scalenia, do wnoszenia zastrzeżeń, do dokonanego szacunku.
Zastrzeżenia do dokonanego szacunku, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów, mogą być wnoszone na zebraniu, na którym ogłoszono wyniki oszacowania gruntów (dla obiektu Mokrzyska – zebranie w dniu 08.10.2015 r.), oraz oraz w okresie wyłożenia wyników oszacowania do publicznego wglądu.
W odpowiedzi na prośby Uczestników scalenia, wnoszone podczas zebrań, publikujemy część dokumentacji wyników oszacowania –Mapę szacunku porównawczego gruntów, sporządzoną przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie (format PDF):
Mapa szacunku gruntów.


Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego
Zawiadomienie z dnia 15.09.2015 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego, dotyczące:

 1. zebrania Uczestników scalenia gruntów wsi Mokrzyska, zwoływanego w celu ogłoszenia wyników oszacowania gruntów,
 2. udostępnienia do publicznego wglądu wyników oszacowania gruntów.

Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 15.09.2015 r.


Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego.
Zawiadomienie z dnia 07.07.2015 r., znak: GK-II.6623.2.2015.EW, Starosty Powiatu Brzeskiego.
Zawiadomienie dotyczy:

 1. Wszczęcia z urzędu przeprowadzenia klasyfikacji, na gruntach, położonych w części wsi Mokrzyska, gmina Brzesko.
 2. Wyłożenia do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji.
 3. Prawa do zapoznaniu się z całością dokumentacji z ustalenia klasyfikacji.

Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 07.07.2015 r.
Załącznik Nr 1 do Zawiadomienia Starosty Brzeskiego z dnia 07.07.2015 r.
Załącznik Nr 2 do Zawiadomienia Starosty Brzeskiego z dnia 07.07.2020 r.


Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego.
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 05.05.2015 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD, o zebraniu Uczestników scalenia gruntów.
Cel zebrania: określenie przez Uczestników scalenia, zasad szacunku gruntów.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 05.05.2015 r.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 12.01.2015 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD o zebraniu Uczestników scalenia gruntów.
Cel zebrania: wybór Rady Uczestników Scalenia.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 12.01.2015 r.

Wykaz działek wchodzących w skład obszaru scalenia gruntów.
W odpowiedzi na prośby Uczestników scaleń gruntów, podnoszone na zebraniach, zwoływanych w celu odczytania postanowień o wszczęciu postępowań scaleniowych związanych z budową autostrady – A-4, publikujemy Wykaz działek ewidencyjnych wchodzących w obszar scalenia gruntów:
Wykaz działek


Postanowienie Starosty Powiatu Brzeskiego o wszczęciu postępowania scaleniowego.
Postanowienie Starosty Brzeskiego z dnia 25.11.2011 r., znak: GN-II.661.1.2011.BG, o wszczęciu postępowania scaleniowego na obszarze wsi Mokrzyska, gmina Brzesko.
Treść postanowienia:
Postanowienie Starost Brzeskiego z dnia 25.11.2011 r.
Załącznik Nr 1 do Postanowienia Starosty Brzeskiego z dnia 25.11.2011 r.


Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego:
Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 03.11.2011 r., znak: GN-II.661.1.2011.BG, o zebraniu Uczestników scalenia gruntów na którym nastąpi odczytanie postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 03.11.2011 r.


Opracowania mapowe, obręb ewidencyjny Mokrzyska - Bucze, gmina Brzesko
Poniżej prezentujemy:

 • Mapę zasięgu scalenia,
 • Założenia do projektu scalenia gruntów części wsi Mokrzyska,

Opracowania mapowe, zostały przekazane Staroście Powiatu Brzeskiego, przez wykonawcę prac scaleniowych: Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.
Aby uzyskać pełen podgląd dokumentacji, proszę wybrać właściwy załącznik, z katalogu prezentowanego poniżej. Załączniki są zapisane w formacie PDF:
Mapa zasięgu scalenia.
Mapa założeń do projektu scalenia gruntów.

Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw